نشست ها و کنفرانس های هفته

فهرست برخی از نشست ها و کنفرانس های هفته جاری به شرح زیر می باشد؛ یکشنبه، نشست «امنیت آب از منظر حقوق بین الملل»، دوشنبه «فرهنگ مجازی و آینده اجتماعی ایران»، پنجشنبه «جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه»

کد خبر: 52575 | تاریخ خبر: 16/02/1397

فهرست برخی از رویدادهای این هفته 

-یکشنبه 16 اردیبهشت

*امنیت آب از منظر حقوق بین الملل – مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن

-دوشنبه 17 اردیبهشت

*زنان، صلح و مدارا در اسلام – انجمن علمی مطالعات صلح ایران

*عدالت به مثابه انصاف: مبانی اخلاقی موکراسی با نگاهی به خاورمیانه امروز – انجمن علمی علوم سیاسی ایران

*بازتاب حکومت دموکراتیک علوی در نهح البلاغه – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

*فرهنگ مجازی و آینده اجتماعی ایران – انجمن جامعه شناسی

-پنجشنبه 20 اردیبهشت

*دوره آموزشی دیپلماسی شهری راهبردهای اقدام در عرصه بین الملل – مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران

*کارگاه آموزشی اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

*جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه – موز ه صلح تهران

 

اطلاعات تکمیلی مربوط به هر رویداد از طریق تارنمای ایرنا مقاله منتشر خوهد شد.

پژوهشم **1043

انتهای پیام /*