انگیزه های استفاده دانش آموزان متوسطه از شبکه های مجازی اجتماعی

یافته ها نشان می دهد، دانش آموزان برای کسب اطلاعات جدید، سرگرمی و تفریح، ارتباط و تعامل با دیگران و خود ابرازی از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. همچنین انگیزه های دانش آموزان در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به ترتیب اولویت کسب اطلاعات، سرگرمی، ارتباط و تعامل و خودابرازی است.

کد خبر: 52831 | تاریخ خبر: 31/02/1397

هدف این پژوهش، شناسایی انگیزه‌های دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر همدان در استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی و طرح اکتشافی انجام شد.

در بخش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی با بیست نفر از دانش‌آموزان که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت گرفت. سوالات مصاحبه حول انگیزه‌های استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی بود که با استفاده روش پنج مرحله‌ای اسمیت تحلیل شد.

سپس به‌ منظور بسط دامنه یافته‌ها با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته 23 سؤالی بین 300 نفر از دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه توزیع شد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات هفت نفر از متخصصان شبکه‌های اجتماعی مجازی و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرانباخ به‌ میزان 88/0r=  محاسبه گردید.

یافته‌ها نشان می‌دهد، دانش‌آموزان برای کسب اطلاعات جدید، سرگرمی و تفریح، ارتباط و تعامل با دیگران و خود ابرازی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. همچنین انگیزه‌های دانش‌آموزان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی به ترتیب اولویت کسب اطلاعات، سرگرمی، ارتباط و تعامل و خودابرازی است.

نویسندگان: رهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو؛ اصحاب حبیب‌ زاده 

منبع: فصلنامه  فرهنگ ارتباطات/ پاییز 1396 شماره 39

انتهای پیام /*