وضعیت اعتماد جوانان به شبکه های اجتماعی در شهر تهران

امروزه نفوذ و نقش آفرینی شبکه های اجتماعی را درمیان مردم جوامع مختلف نمی توان نادیده گرفت. هرچه شبکه های اجتماعی، به ویژه آن هایی که بر بستر تلفن همراه طراحی شده اند گسترش می یابند، تأثیر آنها برافراد نیز بیشتر می شود. این نفوذ تا حدی است که شبکه های اجتماعی به یک مرجع مهم برای تصمیم گیری تبدیل شده اند.

کد خبر: 53535 | تاریخ خبر: 19/04/1397

این مقاله میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ٨٠٠ پرسشنامه محقق ساخته بین شهروندان ١۵ تا ۴۵ ساله تهرانی در پنج منطقۀ شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد.

نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتمادبا سن و تحصیلات و محل زندگی کاربران در رابطه نیست. همچنین در این پژوهش تفاوت معنادار قابل توجهی نیز در خصوص اعتماد در جنسیت (زن و مرد) و وضعیت تأهل (متأهل و مجرد) وجود ندارد.

دستاورد در این پژوهش اندازه گیری میزان اعتماد بود که با شاخص ٩٨/٢ مشخص شد. بر این اساس میزان اعتماد متوسط و رو به بالا است. در پژوهش انجام شده متغیر طراحی ظاهری و راحتی کار با نرم افزار شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر و متغیر امنیت نرم افزار کمترین تأثیر را دراعتماد داشتند.

امروزه نفوذ و نقش آفرینی شبکه های اجتماعی را درمیان مردم جوامع مختلف نمی توان نادیده گرفت. هرچه شبکه های اجتماعی، به ویژه آن هایی که بر بستر تلفن همراه طراحی شده اند گسترش می یابند، تأثیر آنها برافراد نیز بیشتر می شود. این نفوذ تا حدی است که شبکه های اجتماعی به یک مرجع مهم برای تصمیم گیری تبدیل شده اند.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

از: محمدمهدی فرقانی و ربابه مهاجری  

منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ ارتباطات، شماره 41، بهار1397

1885

انتهای پیام /*