مدل ادراکی سیاست گذاری در آموزش و پرورش ایران

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید، نهادها و نظام های آموزشی و پرورشی در توسعه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را به دست آورده اند.مهم ترین چالش سیاست گذاری در آموزش و پرورش در هزاره سوم، سیاست تحول و تبدیل نظام آموزش فعلی به «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارامدی برخوردار هستند.

کد خبر: 53537 | تاریخ خبر: 19/04/1397

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید، نهادها و نظام های آموزشی و پرورشی در توسعه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را به دست آورده اند.

 مهم ترین چالش سیاست گذاری در آموزش و پرورش در هزاره سوم، سیاست تحول و تبدیل نظام آموزش فعلی به «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارامدی برخوردار هستند.

 با توجه به اهمیت نظام آموزشی در تربیت انسان ها و پیشرفت جوامع، لزوم اتخاذ بهترین سیاست ها در شرایط مختلف، ضروری است.

از این رو در این مقاله با تاکید بر نقش سیاست گذاری آموزشی در توسعه علم و فناوری، با استفاده از دیدگاه نظام مند و در نظر گرفتن تمامی عواملی که بر دروندادها (تعریف سیاست گذاری به عنوان یک وظیفه، تدوین انتظارات از سیاست گذاری، ساختار و اختیارات قانونی و نیروی انسانی)، فرآیندها (تشخیص، تعریف و تحدید مسئله، تدوین راه حل های پیشنهادی، تحلیل راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل، تصویب راه حل یا سیاست اتخاذ شده، اجرا، ارزیابی و بازنگری) و بروندادهای سیستم آموزشی (اثربخشی سیاست و فرآیند سیاست گذاری، عدالت آموزشی، اخلاق، نیازها و انتظارات اجتماع، امکان سنجی سیاسی) تاثیر می گذارند، همچنین تعامل میان نظام آموزشی با دیگر نظام ها (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره) به ارائه مدل ادراکی سیاست گذاری در آموزش و پرورش ایران پرداخته شده است.

نویسندگان: بهنام طالبی، نیر سید نظری، حورا سودی 

منبع: فصلنامه رهیافت، شماره 65، بهار 1396

1497

انتهای پیام /*