انتشارات نشر نی برگزار می کند:

فقه و حکمرانی حزبی

انتشارات نشر نی نشست فقه و حکمرانی حزبی سه شنبه 18 دیماه 1397 برگزار می کند.

کد خبر: 58382 | تاریخ خبر: 17/10/1397

انتشارات نشر نی  نشست فقه و حکمرانی حزبی سه شنبه  18 دیماه 1397 برگزار می کند.

 

با حضور:

دکتر داود فیرحی

دکتر احمد نقیب زاده

زمان: سه شنبه  18 دیماه 1397 ساعت 17:30 الی 19

مکان: خیابان فاطمی . خیابان رهی معیری. نبش خیابان فکوری. پلاک 20

 

1043

انتهای پیام /*