web
stats
اثر پوشش رسانه ای بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام
en کد مطلب: 51534 | تاریخ مطلب: 1396/12/07
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اثر پوشش رسانه ای بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تاکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی در تغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید.

اثر پوشش رسانه ای بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تاکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی در تغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید.


با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر می کوشد تاثیر رسانه های جمعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش رسانه های جمعی شامل رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی بوده و شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است.


داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه لیکرت و با نمونه گیری از جامعه افرادی که در طول یک هفته به بورس تهران، کرج و قزوین مراجعه نموده اند، گردآوری شده است.


در این راستا جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است.


هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند.
نویسندگان:  برزگری خانقاه جمال, حجازی رضوان, رضازاده فرزانه


منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی):   بهار 1396, دوره 9 , شماره  33


1497

. انتهای پیام /*
 

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

1 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

2 از 4

فراخوان کتاب سال جوانان

وزارت ورزش و جوانان فراخوان داد:

فراخوان کتاب سال جوانان

3 از 4

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

4 از 4

تازه ترين مطالب