web
stats
بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر مزیت رقابتی
en کد مطلب: 52197 | تاریخ مطلب: 1397/03/05
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر مزیت رقابتی

یافته های این پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان» نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تاثیر گذار نبود.

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری  بر مزیت رقابتی

از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می کند و نهایتا موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می گردد که هدف غایی هر سازمانی است.


هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و رضایت کارکنان بر مبنای بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی در شرکت های صادرات واردات بندر بوشهر می باشد. در این راستا تعداد 99 پرسشنامه جمع آوری از مدیران و کارکنان شرکت های صادراتی و وارداتی بندر بوشهر جمع آوری گردید و با نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته ها نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تاثیر گذار نبود.


همچنین تمامی ابعاد بازاریابی درونی که شامل توسعه و آموزش کارکنان، نظام پاداش و ارتباطات درونی می باشد بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری داشتند.


درنهایت رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و مزیت رقابتی یافت شد.
نویسندگان: مجید اسماعیل پور، علیرضا کامیاب، سید جواد دوکوهکی 


منبع: نشریه مدیریت فردا، شماره 53، زمستان 1396


1497

. انتهای پیام /*
 

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب