web
stats
نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران
en کد مطلب: 53712 | تاریخ مطلب: 1397/05/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

جامعۀ ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است.

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

جامعۀ ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است.


هدف این پژوهش، نقد و بررسی سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار از طریق بررسی قوانین مکتوب ایران پس از انقلاب است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رجوع به متن قوانین اساسی، مدنی، جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، کار و برنامه های پنج ساله پس از انقلاب به این مهم می پردازد.


برای فهم بهتر سیاست اجتماعی در ایران، مروری بر گونه شناسی هایی از سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف با ایدئولوژی های متفاوت در بخش نظری داشته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد قوانین ایران در حوزۀ قوانین اساسی، بیشتر سوسیال دموکرات و فراگیر؛ در حوزۀ قوانین مدنی، سنتی و غیرواقع گرا؛ و در حوزۀ حقوق اجتماعی تا حدی رو به سیاست های لیبرالی و بازارمحور است.


در ایران نقش اصلی زنان، خانه داری و مادری است، اما اگر به طور ناگهانی سرپرست خانوار از خانه غایب شود، براساس سیاستِ توانمندسازیِ زنان سرپرست خانوار، انتظار می رود این زنان در عین حفظ نقش قبلی خود، خانه را به قصد کار ترک کنند.


اگر سیاست ما بر نقش سنتی زنان تأکید دارد، چرا در پی توانمند سازی زنانیم؛ به نظر می رسد در این سیاست ها ناهمخوانی هایی وجود دارد.


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


از: سید احمد فیروزآبادی و شکوه دیباجی فروشانی


منبع: فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396


1885

. انتهای پیام /*
 

چالش های مطالعات و پژوهش های جنس و جنسیت در ایران

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

چالش های مطالعات و پژوهش های جنس و جنسیت در ایران

1 از 4

کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد»

دانشکده ی مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد»

2 از 4

سیاست، جامعه و زبان در تاریخ فلسفه سیاسی غرب

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

سیاست، جامعه و زبان در تاریخ فلسفه سیاسی غرب

3 از 4

کارگاه آموزشی تخصصی راهبردهای امنیت اروپا، بی طرفی و عدم اشاعه

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار میکند:

کارگاه آموزشی تخصصی راهبردهای امنیت اروپا، بی طرفی و عدم اشاعه

4 از 4

تازه ترين مطالب