web
stats
نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران
en کد مطلب: 53712 | تاریخ مطلب: 1397/05/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

جامعۀ ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است.

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

جامعۀ ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است.


هدف این پژوهش، نقد و بررسی سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار از طریق بررسی قوانین مکتوب ایران پس از انقلاب است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رجوع به متن قوانین اساسی، مدنی، جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، کار و برنامه های پنج ساله پس از انقلاب به این مهم می پردازد.


برای فهم بهتر سیاست اجتماعی در ایران، مروری بر گونه شناسی هایی از سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف با ایدئولوژی های متفاوت در بخش نظری داشته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد قوانین ایران در حوزۀ قوانین اساسی، بیشتر سوسیال دموکرات و فراگیر؛ در حوزۀ قوانین مدنی، سنتی و غیرواقع گرا؛ و در حوزۀ حقوق اجتماعی تا حدی رو به سیاست های لیبرالی و بازارمحور است.


در ایران نقش اصلی زنان، خانه داری و مادری است، اما اگر به طور ناگهانی سرپرست خانوار از خانه غایب شود، براساس سیاستِ توانمندسازیِ زنان سرپرست خانوار، انتظار می رود این زنان در عین حفظ نقش قبلی خود، خانه را به قصد کار ترک کنند.


اگر سیاست ما بر نقش سنتی زنان تأکید دارد، چرا در پی توانمند سازی زنانیم؛ به نظر می رسد در این سیاست ها ناهمخوانی هایی وجود دارد.


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


از: سید احمد فیروزآبادی و شکوه دیباجی فروشانی


منبع: فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396


1885

. انتهای پیام /*
 

حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب عالی سیاسی و اداری

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب عالی سیاسی و اداری

1 از 4

مجروح هفتاد ساله

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

مجروح هفتاد ساله

2 از 4

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان برگزار می کند:

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان

3 از 4

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

4 از 4

تازه ترين مطالب