web
stats
رویکردهای شرق شناسان اروپایی در کاوش های باستان شناسی عهد قاجار
en کد مطلب: 53900 | تاریخ مطلب: 1397/05/13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

رویکردهای شرق شناسان اروپایی در کاوش های باستان شناسی عهد قاجار

مطالعه ها و کندوکاوهای باستان شناسی در ایران، به ویژه شناسایی و حفاری در محوطه های باستانی مربوط به ایران پیش از اسلام، در چند سدﮤ اخیر از محورهای اساسی در مطالعه های شرق شناسی و ایران شناسی اروپاییان بوده است. به علاوه، جست وجوهای باستان شناسانه و تجسس های اروپاییان علاقه مند به کاوش در آثار تمدنی ایران و به طور کلی ﻣﻨﻂﻘﮥ شرق میانه مجموعه ای از رویکردهای دینی، سیاسی، علمی، گنج یابی و تغذﻳﮥ موزه های مهم اروپا را دربرمی گرفت.

رویکردهای شرق شناسان اروپایی در کاوش های باستان شناسی عهد قاجار

مطالعه ها و کندوکاوهای باستان شناسی در ایران، به ویژه شناسایی و حفاری در محوطه های باستانی مربوط به ایران پیش از اسلام، در چند سدﮤ اخیر از محورهای اساسی در مطالعه های شرق شناسی و ایران شناسی اروپاییان بوده است.


 به علاوه، جست وجوهای باستان شناسانه و تجسس های اروپاییان علاقه مند به کاوش در آثار تمدنی ایران و به طور کلی ﻣﻨﻂﻘﮥ شرق میانه مجموعه ای از رویکردهای دینی، سیاسی، علمی، گنج یابی و تغذﻳﮥ موزه های مهم اروپا را دربرمی گرفت.


 به همین علت، در حوزﮤ کاوش های باستان شناسی ایران در دورﮤ قاجار طیف گسترده ای از جویندگان عتیقه، پژوهشگران مسائل دینی، ماموران سیاسی و پژوهشگران مسائل تاریخی فعال بوده اند.


 در مقاﻟﮥ حاضر با استفاده از روش پژوهش کتابخانه ای و شیوﮤ توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع و گزارش های دستِ اول سیاحان و شرق شناسان و ایران شناسان اروپایی دربارﮤ آثار تاریخی و باستانی و اشیای ﻋﺘﻴﻘﮥ ایران و نیز کاوش های باستان شناسی در ایران، دربارﮤ ﻣﺴﺌﻠﮥ اصلی پژوهش، یعنی شناسایی و تبیین رویکردهای شرق شناسان اروپایی در کاوش های باستان شناسی و عتیقه یابی ایران در عهد قاجار، مطالعه شده و این مسئله تبیین و تحلیل شده است.


یافته های این بررسی مشخص می کند شرق شناسان و ایران شناسان در شناسایی آثار باستانی ایران و ﺗﻬﻴﮥ شناسنامه های جدید برای بسیاری از این آثار، تامین اسناد و مدارک مادی برای تدوین تاریخ ایران و تغییر دیدگاه های رایج دربارﮤ آثار تاریخی برجسته مربوط به ایران باستان نقشی اساسی ایفا کردند؛ اما با تبدیل آثار تاریخی و هنری ایران به کالاهای تجاری و ایجاد بازار برای «عتیقه جات» ایرانی، خروج بخش عظیمی از میراث فرهنگی و تاریخی ایران را به اروپا و سایر کشورهای جهان باعث شدند.


  


نویسنده: علی محمد طرفداری   


منبع: فصلنامه پژوهش های تاریخی، سال دهم، شماره 2، تابستان 1397 


1497


 

. انتهای پیام /*
 

نخستین نشست وضعیت مقاله نویسی در ایران

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نخستین نشست وضعیت مقاله نویسی در ایران

1 از 4

فلسفه سیاسی در عصر فترت

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

فلسفه سیاسی در عصر فترت

2 از 4

کارگاه آموزشی تخصصی سینما و دیپلماسی

دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تخصصی سینما و دیپلماسی

4 از 4

تازه ترين مطالب