web
stats
ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی
en کد مطلب: 54420 | تاریخ مطلب: 1397/06/13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

مقاله حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید.

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

مفهوم نهاد در ادبیات اقتصاد و نوآوری، از مفاهیمی است که علی رغم نبود تعریف واحد، در موارد بسیاری برای توضیح دلایل کارکرد مناسب یا نامناسب یک سیستم اقتصادی یا نظام نوآوری به کار رفته است.


مقاله حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید.


در این راستا، یک گونه شناسی سه بُعدی مبتنی بر شاخصه های نوین عملکرد، یعنی کارآیی، اثربخشی و تحول پذیری، ارائه شده و برای شناسایی نهادهای نظام ملی نوآوری ایران که در هر یک از این گونه ها قرار می گیرند، مطالعه ای 8 موردی صورت پذیرفته است.


نتایج نشان می دهد که هیچ یک از نهادهای بررسی شده به صورت همزمان از کارآیی و اثربخشی مناسب در ارتباط با دیگر نهادهای نظام نوآوری برخوردار نیستند.


در نهایت، برای بهبود وضعیت هر یک از گونه های نهادی، راهبردهای تحول زا پیشنهاد شده است.


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


 


از: سید سپهر قاضی نوری، مسعود افشاری مفرد، شعبان الهی و بهزاد سلطانی


منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست گذاری عمومی، شماره 1، بهار 1397


1885


 

. انتهای پیام /*
 

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

1 از 4

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

2 از 4

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

کتابخانه ملی برگزار می کند:

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

3 از 4

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

4 از 4

تازه ترين مطالب