web
stats
جنگ سرد چیست؟
en کد مطلب: 56876 | تاریخ مطلب: 1397/08/30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جنگ سرد چیست؟

جنگ سرد چیست جنگ سرد را شاید بتوان نوعی مبارزه از طریق نفوذ روانی و تاثیرات تبلیغاتی برای مقابله دانست در این مقاله سعی شده است تا تاریخچه و جریان شکل گیری جنگ سرد بررسی شود.

جنگ سرد چیست؟

جنگ سرد چیست جنگ سرد را شاید بتوان نوعی مبارزه از طریق نفوذ روانی و تاثیرات تبلیغاتی برای مقابله دانست در این مقاله سعی شده است تا تاریخچه و جریان شکل گیری جنگ سرد بررسی شود.


ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ، ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﯾﺬﺍﯾﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏﺩﯾﮕﺮ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.


ﺩﺭﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.


ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ، ﭘﯿﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﻧﺎﺗﻮ، ﺳﯿﺘﻮ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻠﻮﮎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻭﺭﺷﻮ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ.


ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ، ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ.


ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ (۱۹۸۹-۱۹۶۱)، ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻩ (۱۹۵۰-۱۹۵۳)، ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ (۱۹۵۹- ۱۹۷۵)، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﻮﺑﺎ (۱۹۶۲) ﻭ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ (۱۹۷۹- ۱۹۸۸)  ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ.


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﺭﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻼﺡﻫﺎ ﺑﻮﺩ.


ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ، ۱۹۴۵ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.


ﺍﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵ ﺗﺎ ۱۹۴۷ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ۱۹۴۷ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.


ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻥ، ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺩﺭ ۱۱ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ۱۹۸۹ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺩﺭ ۲۵ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۱ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.


ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻭ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﺡﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ، ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺁﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻭ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ.


فناوری


یک ویژگی اصلی جنگ سرد، مسابقه جنگ افزاری میان کشورهای عضو پیمان ورشو و کشورهای عضو ناتو بود این رقابت منجر به کشف های علمی عمده در زمینه های فناوری و نظامی شد.


برخی از پیشرفت های انقلابی خاص، در حوزه سلاح های هسته ای و راکت انجام شد که منجر به مسابقه فضایی گردید (بسیاری از راکت هایی که برای فرستادن انسان ها و ماهواره ها به کار می رفتند در اصل برمبنای طراحی های نظامی این دوره ساخته شده بودند.)


حوزه های دیگری که در آن مسابقه جنگ افزاری رخ داد عبارت اند از: جنگنده های جت، بمب افکن ها، سلاح های شیمیایی، سلاح های بیولوژیک، جنگ افزار ضد هوایی، موشک های زمین به زمین (شامل اس آر بی ام ها)، موشک های ضد بالیستیک، سلاح های ضد تانک، زیردریایی ها، جنگ افزارهای ضد زیردریایی، موشک های بالیستیک پرتاب شونده از زیردریایی، هوش الکترونیکی، هوش سیگنال ها، هواپیمای شناسایی، ماهواره های جاسوسی.


تضمین نابودی دو طرف


یکی از ویژگی های اصلی مسابقه جنگ افزاری هسته ای (به خصوص پس از استفاده گسترده از آی سی بی ام های هسته ای با این فرض غلط که بمب افکن دارای خدمه به طور مرگباری در مقابل موشک های زمین به هوا/اس ای ام آسیب پذیر هستند) مفهوم ترس از «نابودی تضمین شده» و بعداً نابودی تضمین شده هر دوطرف یا MAD بود.


مفهوم این ایده این بود که بلوک غرب به بلوک شرق حمله نمی کند و برعکس؛ چرا که هر دو طرف برای نابودی کامل طرف دیگر و غیر قابل سکونت کردن سیاره زمین به اندازه کافی جنگ افزار هسته ای دارند. بنابراین آغاز حمله از سوی هر دو طرف به معنای خودکشی بود و درنتیجه هیچ کس این کار را انجام نمی داد.


با افزایش تعداد و دقت سامانه های آفندی به ویژه در مراحل نهایی جنگ سرد، امکان پذیری نظریه اولین حمله، نظریه خودداری را ضعیف کرد. هدف اولین حمله این است که نیروهای هسته ای دشمن را به اندازه ای تضعیف کند که پاسخ تلافی جویانه زیان های «قابل قبولی » داشته باشد.


نتایج


اگرچه جنگ سرد باعث پیشرفت انواع گوناگون فناوری شد و هم چنین بیزاری بسیاری را از واژه «جنگ» برانگیخت، باعث هدر رفتن منابع مالی بسیار و کشته شدن میلیون ها انسان شد.


منبع: تارنمای آفتاب آنلاین، بهار 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب