web
stats
جایگاه زنان در رسانه های قزوین
en کد مطلب: 61225 | تاریخ مطلب: 1398/02/15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جایگاه زنان در رسانه های قزوین

هدف از این پژوهش تعیین جایگاه زنان در رسانه های قزوین با نیم نگاهی به تاریخچه حضور این قشر در سازمان های رسانه ای و مقایسه بین دو جنس زن و مرد از نظر سمت ها،پستهای مدیریتی، وضعیت رفاهی و سایر شاخص ها است. ابزار اصلی این تحقیق استفاده از داده های موجود در خانه مطبوعات قزوین و مقایسه آنها با استفاده از نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی( Spss) است.

جایگاه زنان در رسانه های قزوین

هدف از این پژوهش تعیین جایگاه زنان در رسانه های  قزوین  با نیم نگاهی به تاریخچه حضور این قشر در  سازمان های رسانه ای و مقایسه بین دو جنس زن و مرد از نظر سمت ها،پستهای مدیریتی،  وضعیت رفاهی و سایر شاخص ها است . ابزار  اصلی این تحقیق استفاده از داده های موجود در خانه مطبوعات قزوین و مقایسه آنها  با استفاده از نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی( Spss) است.


 برای بررسی های تاریخی نیز از منابع مکتوب و نیز مصاحبه با صاحب نظران بهره برده شده است، آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین و  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان نیز در بررسی های مختلف مورد استفاده واقع شده است، البته هدف این پژوهش بررسی های تاریخی نیست و توجه به سابقه تاریخی برای در نظر داشتن شرایط فرهنگی حاکم بر موضوع مد نظر قرار گرفته است.


نتایج این پژوهش نشان می دهد که زنان پس از نزدیک به یکصد سال به تدر یج و در پی تغییرات مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و به ویژه افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی راه خود را به رسانه ها بازکرده و برخی از آنان حتی شغل های مدیریتی را نیز به دست آورده اند ولی از این نظر و نیز مسائل رفاهی هنوز تفاوت معناداری بین دوجنس وجود دارد.


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


**گروه ایرنا مقاله


از: علی حیدر شاه حسینی کارشناس ارشد مدیریت رسانه


پژوهش**1885

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب