web
stats
سیاسی

پارا دیپلماسی در عصر جهانی شدن

بررسی موردی دیپلماسی شهری

پارا دیپلماسی در عصر جهانی شدن

مقاله حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی تأثیر جهانی شدن بر تقویت پارا دیپلماسی، به بررسی موردی دیپلماسی شهری در عصر جهانی شدن بپردازد.

گذشته، حال و آینده ی روابط دو کشورِ ایران و پاکستان

گذشته، حال و آینده ی روابط دو کشورِ ایران و پاکستان

تاریخ 67 ساله ی پاکستان نشانگر روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ تاکنون هیچ جنگی بین دو کشور صورت نگرفته و دو طرف در بسیاری از بحران ها به یکدیگر کمک کرده اند.

مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی

مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی

در این مقاله هوش سیاسی، ابعاد و کارکردهای آن در سازمان مطالعه می گردد. ازآنجا که رفتار سیاسی در سازمان های امروزی اجتناب ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می کند.

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله تلاش می شود، مسائل ارزیابی سیاست در ایران پوشش داده شده و برای آن ها چاره اندیشی شود. راهکار نگارندگان، ساماندهی و نظام مند کردن ارزیابی سیاست در چارچوب قوانین و مقررات موجود، پرهیز از تأسیس نهادهای تازه و استفاده از توان بخش خصوصی و تخصصی غیردولتی است. این پژوهش را می توان با مطالعات دیگری درباره آسیب شناسی نهادهای ذی ربط در ارزیابی و جامعه شناسی تاریخی موانع ارزیابی سیاست در ایران تکمیل کرد.

تحول تاریخی نظریه ی جمهوری اسلامی

زمینه های پیدایش نظریه ی جمهوری اسلامی در نزاع تاریخی اندیشه های ایرانی

تحول تاریخی نظریه ی جمهوری اسلامی

با ورود ایدئولوژی های بیگانه به کشور در جریان نهضت مشروطه خواهی، نظریه ی جمهوری اسلامی که در صفویه جوانه زده بود، به راست و به چپ متمایل شد. با وقوع حوادث اجتماعی، جریانات فکری نیز متحول شده و در یک سیر تطور تدریجی، جناح بندی های مشخصی را شکل دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این جناح ها در قالب احزاب سیاسی با یکدیگر به رقابت پرداختند... باید منتظر ماند و دید که آیا این دولت می تواند دعوای راست و چپ را از میان برچیند؟

اندیشه های حکومتی مدرس

اندیشه های حکومتی مدرس

این گزارش به بررسی زندگی عملی و فکری شهید مدرس می پردازد. نویسنده ضمن بررسی تاریخ تحولات دوران معاصر مدرس به مرور مواضع و اندیشه های ایشان می پردازد.

یک انتخاب و درس هایش برای تک تک ما

بررسی جامعه شناسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

یک انتخاب و درس هایش برای تک تک ما

بررسی، تحلیل و ارزیابی کم و کیف رأی آوری در تهران و دیگر مناطق کشور به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. اما می توان با توجه به همین برآوردهای اولیه و لحاظ کردن اطلاعات آماری و عددی حاصل از این انتخابات نتایج خوبی را از آن گرفت.

علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

نوشتار زیر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رکود تحزّب در ایران علل ساختاری و تاریخی دارد و اگر آری این علل کدام اند؟ پرسشگر درادامه دلایل مختلفی اعم فرهنگی، ساختاری، تاریخی، سیاسی و... را دلیل اصلی ناکارآمدی احزاب در ایران می داند.

تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

در این نوشتار کوشش می شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی - تحلیلی نمایانده شود.

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

نویسنده در این نوشتار سعی می کند با بهره گیری از نظریه سیستم های اجتماعی به روایت کنت بیلی و در چارچوب نسبت بوروکراسی و دموکراسی، ویژگی ها و چالش های مجلس دهم را صورت بندی کند.

جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

نوشتار حاضر ضمن نقد، ارزیابی و تحلیل مفهومی نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتی، مدعی است که هیچ یک از سه الگوی رایج در تحلیل رفتار انتخاباتی، توانایی پیش بینی الگوی رفتاری ایرانیان را ندارد، بلکه با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با مفروضه زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اقدام ورزید.

نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انواع مختلف نظام های انتخاباتی که در هرکشورهای دموکراتیک در سطح جهان به کار می رود. نوع نظام های انتخاباتی به کار گرفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران مطالعه شود.

گذار به مردم سالاری مستقیم

گذار به مردم سالاری مستقیم

در طول سی و هفت سالی که از آغاز جمهوری اسلامی در ایران گذشته است و به رغم همه فراز و نشیب های که هر انقلاب بزرگ اجتماعی را همراهی می کنند و سرنوشت های نامعلوم و اغلب پر تنشی که دراین حرکت های ناگهانی در جهت دگرگونی جامعه اتفاق می افتد، یکی از مهم تربن عواملی که ثبات نسبی را در کشور ما ایجاد کرده است و ما را از تاثیرگذاری سخت و مخرب از موقعیت پر آشوب خاورمیانه به دور داشته، برگزاری به موقع و در اکثریت قریب به اتفاق موارد کم تنش انتخابات بوده است.

مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر

مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر

انقلاب های ایران و مصر علیرغم مشابهت هایی در نحوه شکل گیری و اهداف، نتیجه و پیامدهای یکسانی نداشتند. نویسنده در این مقاله تلاش می کند به وجوه اشتراک و افتراق دو رویداد فوق اشاره کند.

نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا

نقش تمدنی انقلاب ها

نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا

این نوشتار ضمن بررسی تاثیرتمدنی انقلابات سیاسی، اجتماعی و صنعتی جهان، اعتقاد دارد که انقلاب اسلامی ایران از نظرشکل و محتوی هیچ شباهتی با انقلاب های بزرگ تا آن زمان نداشته است.

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران در ایران بوده است. بیشتر پژوهشگرانی که با رویکرد فلسفی و کلان به این بحث پرداخته اند، معتقدند مؤلفه های هویت ملی در ایران در عصر حاضر از سه حوزه «ایران»، «اسلام» و «غرب» متأثرند. بررسی ریشه های این مساله نشان می دهد که مشکل اساسی در این روند، نحوه آشنایی ایرانیان با ارزشها و اصول مدرنیته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه های مناسب اجتماعی برای درک آنها در جامعه ایران وجود نداشته و انقلاب اسلامی برای اولین بار در ایران زمینه بازسازی هویت ملی ایرانی را فراهم کرده است.

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی  با انقلاب های بزرگ دنیا

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب های بزرگ دنیا

این نوشتار به مقایسه انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 با چهار انقلاب فرانسه ، روسیه، چین و الجزایر از نظر علل اقتصادی، سیاسی، نظامی و بین المللی می پردازد.

مطالعه نظری سیاست خارجی دو جانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران

مطالعه نظری سیاست خارجی دو جانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران

این نوشتار به بررسی روابط متقابل ایران بااتحادیه اروپا 2007-1979 و انگیزه ها و دلایل هم گرایی و واهمگرایی می پردازد . بنظرنویسنده تعارضات هویتی - ایدئولوژیک دلیل اصلی این واهمگرایی میان ایران و اروپا می باشد.

مدرنیته انتخاباتی

مدرنیته انتخاباتی؛ شبکه های اجتماعی در انتخابات ۹۴ چه نقشی دارند؟

مدرنیته انتخاباتی

نقش شبکه های اجتماعی در جامعه ایران اکنون به گونه ای است که قاعده بازی رسانه ای را در جامعه تغییر داده و زمینه رسانه ای شدن شهروندان را هم فراهم آورده است؛ اکنون شبکه های اجتماعی رسانه هایی شهروندمدار هستند.اهمیت و نقش شبکه های اجتماعی در اتفاقات مهم سیاسی همچون انتخابات نیز خود را به نمایش می گذارد.

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها

شرایط نامزدها و انتخاب شوندگان در کشورهای مختلف چگونه است؟ و حکومت ها چه محدودیت و تسهیلاتی را بر سر کاندیداتوری افراد اعمال می کند؟ آیا هرشهروندی می تواند بعنوان کاندیدا درانتخابات مجلس کشورش شرکت کند؟

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب