web
stats
سیاسی

سازمان حکومت نبوی

سازمان حکومت نبوی

گزارش حاضر در پی توضیح اجمالی سازمان حکومت نبوی است. این نکته براساس سیره نبوی پیامبر اسلام (ص) و با توجه به ساختار وحیانی آن مورد توجه قرار می گیرد.

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش در پی توضیح این امر است که هر گاه مطالبات طبقه متوسط در سال های پس از جنگ تحمیلی در فضای سیاست خارجی بازنمایی داده شد، این فضا با سمت و سوی توسعه گرایی، رویکردهای واقع بینانه تر و عقلانی تری به خود گرفت. همچنین اگر سیاست خارجی در راستای علایق، منافع و اقتضائات این قشر تنظیم نشود، آسیب ها و تهدیدهایی متوجه اقشار فو ق الذکر و به تبع آن پویش های توسعه و کشور خواهد شد.

آسیب شناسی حکومت های شیعی

درسهایی برای نظام جمهوری اسلامی

آسیب شناسی حکومت های شیعی

نویسندگان «حکومت» و «حکومت هاى» گذشته را با رویکردها و انگیزش ها و هدف هاى گوناگون به پاى نقد و نظر مى برند. برخى از منظر ساختارى و بافت وجودى، برخى از منظر اندیشه هاى سیاسى مکتبها و شخصیتهاى مختلف و برخى از منظر تاریخى و ادوار گذشته آن به بحث مى نشینند. ولى این مقال موضوع را از دیدگاه آسیب شناسى مورد بررسى قرار داده است تا مدخلى شود براى شناخت عمیق آفات و آسیب هاى عینى جامعه و نظام حاکم.

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

یکی از بارزترین ویژگی های کشور ایران در طول تاریخ، همزیستی اقوام گوناگون در چارچوب مرزهای «ایران» بوده است. این همزیستی که برآمده از تاریخ، ارزش های فرهنگی و سرنوشت مشترک بوده، در عین حال فضای مناسب را برای حفظ و تداوم خرده فرهنگ ها و گرایش های گوناگون پدید آورده است.

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

در اندیشه ی امام خمینی (ره)، عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صد درصد متکی به آرای ملت بوده و همه ی شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند. امام خمینی با رهیافت واقع گرایانه، مردم سالاری را مطرح کرده و آن را اجرا می کرد.

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری سیاسی و منافع ملی:

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری به معنی تحمل «واقعیت» عقیده و باور مخالف و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن است. دگرپذیری به معنای عدم مخالفت، عدم دفاع مستحکم از نظر خویش و حتی عدم استهزاء و نفرت نیست، بلکه صرفا به معنی عدم تلاش برای حذف دیگری و از میان بردن رقابت است. ایده، فکر فرد یا گروه مخالف در صورتی می توانند وجود داشته باشند که قاعده بازی به حفظ طرفین معطوف باشد. هرگاه انسانها به خشونت یا قهر متوسل شوند تا آن چه را که مورد نظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا یا دگرپذیری نقض می گردد.

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

این مقاله با این مفروض که کلاف دموکراسی به لحاظ محتوای دموکراسی یعنی الزامات جهان شناختی و اجتماعی پذیری سیاسی ریشه در آموزه های سقراطیان دارد، نشان می دهد که این کلاف علی رغم گسست های تاریخی همچنان به راه خود ادامه داده است؛ با این تفاوت که در دوره جدید پرسش از دموکراسی و مطلوبیت آن تغییر کرد و به پرسشی برای دموکراسی به عنوان روشی برای رقابت میان ملل، و کارآمدی تبدیل شد.

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

در این مقاله تلاش شده است که علت های سیاسی بی ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی ثباتی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه 183 کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت های سیاسی بی ثباتی شناخته شد.

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

الگوی فازی – سیستمی هوشمندسازی؛

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر هوشمندسازی قدرت(یا ترکیب بهینه قدرت سخت و نرم ) بر پایداری امنیت است. بر این اساس، فرض بر این است که رابطه مستقیمی بین هوشمند سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد.

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟

هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه

هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه

جایگاه سیاسی علویان ترکیه در بحبوحه تحولات جاری منطقه به ویژه پس از حوادث سوریه، تحت حاکمیت دولت علوی، کانون توجه ناظران سیاسی قرار گرفت. این توجه در مورد ایران، به عنوان بزرگترین مرکز شیعی جهان و کشوری به غایت تأثیرگذار و متأثر از تحولات منطقه، دوچندان است. بررسی روند درحال تحول نقش علویان در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه بخش های بنیادین این مقاله را تشکیل می دهد.

درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

حکومت و رعایت؛

درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

موضوع محوری نوشتار حاضر، چیستی حکومت و اداره امور عمومی جامعه در اندیشه و نگاه پیامبر اسلام(ص) است. برای پاسخ دادن به این پرسش، برخی بیانات شاخص آن حضرت(ص) و سیرة عملی ایشان بررسی می گردد.

پارا دیپلماسی در عصر جهانی شدن

بررسی موردی دیپلماسی شهری

پارا دیپلماسی در عصر جهانی شدن

مقاله حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی تأثیر جهانی شدن بر تقویت پارا دیپلماسی، به بررسی موردی دیپلماسی شهری در عصر جهانی شدن بپردازد.

گذشته، حال و آینده ی روابط دو کشورِ ایران و پاکستان

گذشته، حال و آینده ی روابط دو کشورِ ایران و پاکستان

تاریخ 67 ساله ی پاکستان نشانگر روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ تاکنون هیچ جنگی بین دو کشور صورت نگرفته و دو طرف در بسیاری از بحران ها به یکدیگر کمک کرده اند.

مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی

مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی

در این مقاله هوش سیاسی، ابعاد و کارکردهای آن در سازمان مطالعه می گردد. ازآنجا که رفتار سیاسی در سازمان های امروزی اجتناب ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می کند.

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله تلاش می شود، مسائل ارزیابی سیاست در ایران پوشش داده شده و برای آن ها چاره اندیشی شود. راهکار نگارندگان، ساماندهی و نظام مند کردن ارزیابی سیاست در چارچوب قوانین و مقررات موجود، پرهیز از تأسیس نهادهای تازه و استفاده از توان بخش خصوصی و تخصصی غیردولتی است. این پژوهش را می توان با مطالعات دیگری درباره آسیب شناسی نهادهای ذی ربط در ارزیابی و جامعه شناسی تاریخی موانع ارزیابی سیاست در ایران تکمیل کرد.

تحول تاریخی نظریه ی جمهوری اسلامی

زمینه های پیدایش نظریه ی جمهوری اسلامی در نزاع تاریخی اندیشه های ایرانی

تحول تاریخی نظریه ی جمهوری اسلامی

با ورود ایدئولوژی های بیگانه به کشور در جریان نهضت مشروطه خواهی، نظریه ی جمهوری اسلامی که در صفویه جوانه زده بود، به راست و به چپ متمایل شد. با وقوع حوادث اجتماعی، جریانات فکری نیز متحول شده و در یک سیر تطور تدریجی، جناح بندی های مشخصی را شکل دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این جناح ها در قالب احزاب سیاسی با یکدیگر به رقابت پرداختند... باید منتظر ماند و دید که آیا این دولت می تواند دعوای راست و چپ را از میان برچیند؟

اندیشه های حکومتی مدرس

اندیشه های حکومتی مدرس

این گزارش به بررسی زندگی عملی و فکری شهید مدرس می پردازد. نویسنده ضمن بررسی تاریخ تحولات دوران معاصر مدرس به مرور مواضع و اندیشه های ایشان می پردازد.

یک انتخاب و درس هایش برای تک تک ما

بررسی جامعه شناسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

یک انتخاب و درس هایش برای تک تک ما

بررسی، تحلیل و ارزیابی کم و کیف رأی آوری در تهران و دیگر مناطق کشور به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. اما می توان با توجه به همین برآوردهای اولیه و لحاظ کردن اطلاعات آماری و عددی حاصل از این انتخابات نتایج خوبی را از آن گرفت.

علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

نوشتار زیر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رکود تحزّب در ایران علل ساختاری و تاریخی دارد و اگر آری این علل کدام اند؟ پرسشگر درادامه دلایل مختلفی اعم فرهنگی، ساختاری، تاریخی، سیاسی و... را دلیل اصلی ناکارآمدی احزاب در ایران می داند.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب