web
stats
سیاسی

جنبش های اجتماعی در ایران

جنبش های اجتماعی در ایران

این مقاله با عنوان «جنبش های اجتماعی و مساله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی» با روش تاریخی به بررسی مصادیق تایید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است.

سیاست خارجی در اسلام

سیاست خارجی در اسلام

پرسش مقاله کنونی آن است که آیا سیاست خارجی در اسلام نیز دارای اهمیت و اعتبار بوده است؟ به بیانی دیگر آیا اسلام نیز به تعریف الگوها و چارچوب های نظری پیرامون چگونگی تعامل با کشورهای دیگر پرداخته است؟ آیا سیاست خارجی اسلام قابلیت به کارگیری و اجرا توسط دولت های اسلامی کنونی را دارد و یا الگوهای ارائه شده به دوران پیش از نظام وستفالی محدود می گردد؟ پاسخ به این سئوالات هدف اصلی مقاله حاضر است و تلاش می گردد به تبیین نگرش اسلام به سیاست خارجی و ارائه الگوی سیاست خارجی اسلامی پرداخته شود .

گولنیسم

گفتمان های رقیب در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا

گولنیسم

درکی که از هویت ملی ترکیه از سوی گولن و هوادارانش ترویج می شود، لایه هایه اش شامل اسلام، ترک، عثمانی می باشد. ترویج مدل اسلام ترکی مدرن و سکولار، به مثابه تفسیر و مدل اصیلی که با روح اسلامیت هم خوانی دارد، گویای رگه های ناسیونالیسم ترکی در گفتمان جنبش دارد.

سیاست زدگی اطلاعات

سیاست زدگی اطلاعات

در این مقاله با عنوان «از بی هویتی سازمان اطلاعاتی تا ناکامی نظام سیاسی» تلاش می شود ضمن تشریح انواع روابط میان اطلاعات و سیاست و با تمرکز بر اطلاعات (در معانی مختلف آن، اعم از یعنی نوع خاصی از اخبار، فعالیت اطلاعاتی، سازمان اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات)، از دو جهت به موضوع سیاست زدگی پرداخته شود.

پوپولیسم و آفت های آن

پوپولیسم و آفت های آن

بهره وران از پوپولیسم یا همان پوپولیست ها کسانی هستند که با دادن شعارهای احساسی و سوار شدن بر موج مطالبات و نارضایتی ها، چهره ای مردم گرا از خود ارایه و نقش یک منجی را بازی می کنند. این در حالی است که قدرت طلبی هدف اصلی آنان است.

امکان یا امتناعِ بومی سازی در علوم سیاسی

امکان یا امتناعِ بومی سازی در علوم سیاسی

بومی گرایی به معنای به کارگیری روشها، الگوها و نظریه های علوم سیاسی در مورد موضوعات مرتبط با جامعه مورد بررسی است و تحول ماهوی و بنیادین در این رشته دانشگاهی، غیرعلمی، غیرعملی و ممتنع است.

آشنایی با شاخص های دولت مدرن

آشنایی با شاخص های دولت مدرن

هدف اصلی این نوشتار گزارش و مطالعه علمی و آکادمیکی دولت مدرن و تعیین شاخص های دولت یا دولتهای مدرن در جامعه است. در این گزارش برای تبیین سؤالات تحقیق به نظریه اندیشمندان درخصوص مفهوم دولت مدرن و نقش آن در جامعه اشاره شده است.

برجام و وضعیت های احتمالی پیش روی ایران

برجام و وضعیت های احتمالی پیش روی ایران

توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی، پیش از هر چیز، نشان دهنده ظرفیت بالای جمهوری اسلامی برای بهره گیری از دیپلماسی و گفت وگو به منظور حل وفصل پیچیده ترین موضوع ها در سطح نظام بین الملل است. با این همه، اجرای برجام با یک مجموعه مسائل روبه روست که موجب کندی تحقق بخش هایی از آن شده است.

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی

در نوشتة حاضر، با عنوان «سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یکسویه » تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتمـاعی، از سازمانها و انجمن های داوطلبانه به عنوان حاضر، با گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعـه مـدنی و دموکراسـی یـاد شـده اسـت.

صنعت خشونت

صنعت خشونت

آنچه در پی می آید تأملی بر خصایص کمتر گفته شدهٔ داعش است تا زمینه را فراهم کنم به پنج دلیلی که ثابت می کنند با صنعت خشم نمی توان قلمرو و سرزمین مشخصی را اشغال و کشور جدیدی را به مجموعه ملل دنیا اضافه کرد.

هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی و معرفی کند.

رابطه دین و سیاست در عصر پساسکولار

رابطه دین و سیاست در عصر پساسکولار

ایـن مقاله سعی در بررسـی رابطـه دیـن و سیاسـت در جامعـه پساسـکولار دارد. مشاهده شد که با توجه به اینکه پساسکولاریسم محصول پسامدرنیسم اسـت، نمی توان براساس نظریه های مدرن و پیشامدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه جدیدی احساس می شود.

بررسی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران

بررسی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران

مقالـه با عنوان «طراحی نظام ارزیابی سیاستهای عمومی در جمهوری اسلامی ایران» بـراساس قانون اساسی و قوانین عادی به توصیف و تحلیل وظایف و عملکرد نهادهای کلان ارزیابی در کشور می پـردازد و بـا یـادگیری از تجـارب کشـورها در ارزیـابی سیاست، نظام ارزیابی سیاست متناسب برای ایران را طراحی می کند.

چارچوب تحلیلی سیاست خارجی ایران

چارچوب تحلیلی سیاست خارجی ایران

به منظور ررسی امکان تحلیـل سیاست خارجی ایران امقاله با عنوان «چهارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران» به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که؛ آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنـوان چهـارچوبی مفهـومی و نظـری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ و در پاسخ، چهارچوب تحلیلی ساختار ـ کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران مناسب است.

بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران

بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله تلاش می‏ کنیم با بررسی تهدیدهای مطرح علیه ایران، درک مفهوم بازدارندگی دفاعی جدید کشور که عبارت است از راهبرد پاسخ به تهدید از طریق تولید قدرت تبیین کنیم.

ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت ـ ملت

ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت ـ ملت

این مقاله درصدد است تا توضیحی نظری را برای پاسخ به این پرسـش فـراهم آورد که چرا و چگونه بین دولت و ملت شکاف به وجود می آید؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش متضمن توجه و بررسی نظری روابط بین دولت و جامعـه و تیپولـوژی و الگویـابی روابط بین دولت و ملت است.

شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

براسـاس یافته های این مقاله، مشروعیت، امری نسبی، چندلایه و چندسطحی است کـه در شکل کامل خود بـر پایـه هـا و اجـزای مختلفـی چـون رضـایت، قـانون، صلاحیت های شخصی، هنجارها، عدالت و کارآمدی استوار می شود.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شـجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعـه شـناختی بـه سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند

انسان آینده

انسان آینده

آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می دهیم، تبیین روندی است که منتهی به این مرحله از اقتصاد جهانی شده و نیز تأثیر آن بر کلیه شئون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جوامع مختلف. تغییر مسیر نظام سرمایه داری: بشر از هزاران سال پیش مناسبات اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. دوران برده داری، دوران فئودالیسم و دوران سرمایه داری. وجه مشترک همه این دوران ها وجود تضاد طبقاتی بوده است. تضاد بین اکثریت فاقد امکانات و اقلیت دارای امکانات وسیع در جوامع. استثمار برده دار از برده، فئودال از کشاورز و سرمایه دار از کارگر در دوران حاکمیت هریک از نظام های برده داری، فئودالی و سرمایه داری امری رایج و جاری بوده است.

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امام (ره ) با هدف تحقق امنیت کامل به معرفی چهرة اسلام و نجات مردم و صدور انقلاب و تجربه های مثبت ملت ایران از رهگذر اقدامات فرهنگی در عرصة جهانی اعتقاد داشتند تا از طریق آن بتوان در مردم جهان بیداری و آگاهی ایجاد کرد و با اجتناب از توسل به خشونت و زور که از تهدیدکننده های اصلی امنیت شناخته می شود، چهرة مسالمت جوی اسلام در برقراری مناسبات خارجی آشکار گردد.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب