web
stats
سیاسی

انسان آینده

انسان آینده

آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می دهیم، تبیین روندی است که منتهی به این مرحله از اقتصاد جهانی شده و نیز تأثیر آن بر کلیه شئون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جوامع مختلف. تغییر مسیر نظام سرمایه داری: بشر از هزاران سال پیش مناسبات اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. دوران برده داری، دوران فئودالیسم و دوران سرمایه داری. وجه مشترک همه این دوران ها وجود تضاد طبقاتی بوده است. تضاد بین اکثریت فاقد امکانات و اقلیت دارای امکانات وسیع در جوامع. استثمار برده دار از برده، فئودال از کشاورز و سرمایه دار از کارگر در دوران حاکمیت هریک از نظام های برده داری، فئودالی و سرمایه داری امری رایج و جاری بوده است.

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امام (ره ) با هدف تحقق امنیت کامل به معرفی چهرة اسلام و نجات مردم و صدور انقلاب و تجربه های مثبت ملت ایران از رهگذر اقدامات فرهنگی در عرصة جهانی اعتقاد داشتند تا از طریق آن بتوان در مردم جهان بیداری و آگاهی ایجاد کرد و با اجتناب از توسل به خشونت و زور که از تهدیدکننده های اصلی امنیت شناخته می شود، چهرة مسالمت جوی اسلام در برقراری مناسبات خارجی آشکار گردد.

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

در این نوشتار سعی شـده است تا این فرض مورد آزمون قرار گیرد که غالباً تفکـر سیاسـی در ایـران سـویه ای ایدئولوژیک داشته و خصلتی عملگرا پیدا کرده اسـت و هرچـه بیشـتر از خروجـی اندیشه سیاسی در تعریف آکادمیک آن دور شده است و آنچه سبب شده است تـا از آنها با عنوان اندیشه سیاسی یاد شود، بیشـتر از لحـاظ شـباهتهـای صـوری و نـه محتوایی آن با اندیشه سیاسی است.

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

اگر بتوان جغرافیای سیاسی را فن مطالعة تأثیرگذاری متقابل انسان و محیط سیاسی دانست، برای شناخت ساز و کارهای فضایی مدیریت کشوری؛ و اگر علوم سیاسی را دانش یا فن به کارگیری ابتکار سیاسی برای مدیریت حزبی جامعه دانست، بی شک ژئوپلیتیک را باید فن جهانی اندیشی برای مطالعة رقابت های قدرتی در محیط سیاسی جهانی یا منطقه ای تعریف کرد.

قدرت و رابطه  آن با سوژه

درآمدی بر چیستی تبارشناسی در اندیشه فوکو؛

قدرت و رابطه آن با سوژه

در تبیین جدیدی که فوکو ارائه می دهد قدرت نه پدیده ای منفی و نه مثبت است که دارای کاربردی دوگانه است که در عین تحدیدکننده بودن مولد نیز می باشد. قدرت مفهومی هنجاری نیست، لذا ذاتاً نه خوب است نه بد.در واقع فوکو این تفکر را از نیچه وام گرفته وبه بسط آن پرداخته است. «به عقیده ی نیچه می توان با توسل به آن هویت هایی را به وجود آورد. با کمک قدرت می توان چیزهای بزرگی به چنگ آورد.»

اسلام و ظهور نخبگان علمی

اسلام و ظهور نخبگان علمی

نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اساسی بوده که نسبت اسلام با این رشد علمی چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که آموزه های اسلام با گفتمان سازی و اصالت بخشی به منابع شناختی و گزاره های علمی در کنار جامعه و حکومت تمدن ساز عامل اصلی حرکت علمی و ظهور نخبگان در این دوره بوده است.

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. از این رو، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران «سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد».

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت یکی از اساسی ترین مفاهیم حوزه سیاست و روابط بین الملل است. امنیت نیاز بنیادین و هدف اولیه و اساسی تک تک انسان ها در جامعه و دولت ها در عرصه بین المللی است.

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

در این مقاله سعی گردیده است با رویکردی جامعه شناختی مولفه های بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشورهای عربی منطقه در دو سطح متمایز از یکدیگر و در عین حال متاثر بر هم مورد بررسی قرار گیرد.

درآمدی بر جامعه سیاسی

درآمدی بر جامعه سیاسی

در این گزارش، جامعه سیاسی به عنوان مفهومی بنیادین در عرصه زندگی جمعی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که تحول مضمون آن در سه دوره تاریخی مهم یعنی یونان باستان (با تأکید بر ارسطو)، دوره اسلامی (با تأکید بر فارابی) و سنت قرارداد اجتماعی مدرن پیگیری شود.

سازمان حکومت نبوی

سازمان حکومت نبوی

گزارش حاضر در پی توضیح اجمالی سازمان حکومت نبوی است. این نکته براساس سیره نبوی پیامبر اسلام (ص) و با توجه به ساختار وحیانی آن مورد توجه قرار می گیرد.

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش در پی توضیح این امر است که هر گاه مطالبات طبقه متوسط در سال های پس از جنگ تحمیلی در فضای سیاست خارجی بازنمایی داده شد، این فضا با سمت و سوی توسعه گرایی، رویکردهای واقع بینانه تر و عقلانی تری به خود گرفت. همچنین اگر سیاست خارجی در راستای علایق، منافع و اقتضائات این قشر تنظیم نشود، آسیب ها و تهدیدهایی متوجه اقشار فو ق الذکر و به تبع آن پویش های توسعه و کشور خواهد شد.

آسیب شناسی حکومت های شیعی

درسهایی برای نظام جمهوری اسلامی

آسیب شناسی حکومت های شیعی

نویسندگان «حکومت» و «حکومت هاى» گذشته را با رویکردها و انگیزش ها و هدف هاى گوناگون به پاى نقد و نظر مى برند. برخى از منظر ساختارى و بافت وجودى، برخى از منظر اندیشه هاى سیاسى مکتبها و شخصیتهاى مختلف و برخى از منظر تاریخى و ادوار گذشته آن به بحث مى نشینند. ولى این مقال موضوع را از دیدگاه آسیب شناسى مورد بررسى قرار داده است تا مدخلى شود براى شناخت عمیق آفات و آسیب هاى عینى جامعه و نظام حاکم.

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

یکی از بارزترین ویژگی های کشور ایران در طول تاریخ، همزیستی اقوام گوناگون در چارچوب مرزهای «ایران» بوده است. این همزیستی که برآمده از تاریخ، ارزش های فرهنگی و سرنوشت مشترک بوده، در عین حال فضای مناسب را برای حفظ و تداوم خرده فرهنگ ها و گرایش های گوناگون پدید آورده است.

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

در اندیشه ی امام خمینی (ره)، عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صد درصد متکی به آرای ملت بوده و همه ی شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند. امام خمینی با رهیافت واقع گرایانه، مردم سالاری را مطرح کرده و آن را اجرا می کرد.

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری سیاسی و منافع ملی:

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری به معنی تحمل «واقعیت» عقیده و باور مخالف و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن است. دگرپذیری به معنای عدم مخالفت، عدم دفاع مستحکم از نظر خویش و حتی عدم استهزاء و نفرت نیست، بلکه صرفا به معنی عدم تلاش برای حذف دیگری و از میان بردن رقابت است. ایده، فکر فرد یا گروه مخالف در صورتی می توانند وجود داشته باشند که قاعده بازی به حفظ طرفین معطوف باشد. هرگاه انسانها به خشونت یا قهر متوسل شوند تا آن چه را که مورد نظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا یا دگرپذیری نقض می گردد.

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

این مقاله با این مفروض که کلاف دموکراسی به لحاظ محتوای دموکراسی یعنی الزامات جهان شناختی و اجتماعی پذیری سیاسی ریشه در آموزه های سقراطیان دارد، نشان می دهد که این کلاف علی رغم گسست های تاریخی همچنان به راه خود ادامه داده است؛ با این تفاوت که در دوره جدید پرسش از دموکراسی و مطلوبیت آن تغییر کرد و به پرسشی برای دموکراسی به عنوان روشی برای رقابت میان ملل، و کارآمدی تبدیل شد.

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

در این مقاله تلاش شده است که علت های سیاسی بی ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی ثباتی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه 183 کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت های سیاسی بی ثباتی شناخته شد.

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

الگوی فازی – سیستمی هوشمندسازی؛

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر هوشمندسازی قدرت(یا ترکیب بهینه قدرت سخت و نرم ) بر پایداری امنیت است. بر این اساس، فرض بر این است که رابطه مستقیمی بین هوشمند سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد.

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12بعدی

تازه ترين مطالب