web
stats
سیاسی

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

در این نوشتار سعی شـده است تا این فرض مورد آزمون قرار گیرد که غالباً تفکـر سیاسـی در ایـران سـویه ای ایدئولوژیک داشته و خصلتی عملگرا پیدا کرده اسـت و هرچـه بیشـتر از خروجـی اندیشه سیاسی در تعریف آکادمیک آن دور شده است و آنچه سبب شده است تـا از آنها با عنوان اندیشه سیاسی یاد شود، بیشـتر از لحـاظ شـباهتهـای صـوری و نـه محتوایی آن با اندیشه سیاسی است.

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

اگر بتوان جغرافیای سیاسی را فن مطالعة تأثیرگذاری متقابل انسان و محیط سیاسی دانست، برای شناخت ساز و کارهای فضایی مدیریت کشوری؛ و اگر علوم سیاسی را دانش یا فن به کارگیری ابتکار سیاسی برای مدیریت حزبی جامعه دانست، بی شک ژئوپلیتیک را باید فن جهانی اندیشی برای مطالعة رقابت های قدرتی در محیط سیاسی جهانی یا منطقه ای تعریف کرد.

قدرت و رابطه  آن با سوژه

درآمدی بر چیستی تبارشناسی در اندیشه فوکو؛

قدرت و رابطه آن با سوژه

در تبیین جدیدی که فوکو ارائه می دهد قدرت نه پدیده ای منفی و نه مثبت است که دارای کاربردی دوگانه است که در عین تحدیدکننده بودن مولد نیز می باشد. قدرت مفهومی هنجاری نیست، لذا ذاتاً نه خوب است نه بد.در واقع فوکو این تفکر را از نیچه وام گرفته وبه بسط آن پرداخته است. «به عقیده ی نیچه می توان با توسل به آن هویت هایی را به وجود آورد. با کمک قدرت می توان چیزهای بزرگی به چنگ آورد.»

اسلام و ظهور نخبگان علمی

اسلام و ظهور نخبگان علمی

نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اساسی بوده که نسبت اسلام با این رشد علمی چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که آموزه های اسلام با گفتمان سازی و اصالت بخشی به منابع شناختی و گزاره های علمی در کنار جامعه و حکومت تمدن ساز عامل اصلی حرکت علمی و ظهور نخبگان در این دوره بوده است.

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. از این رو، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران «سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد».

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت یکی از اساسی ترین مفاهیم حوزه سیاست و روابط بین الملل است. امنیت نیاز بنیادین و هدف اولیه و اساسی تک تک انسان ها در جامعه و دولت ها در عرصه بین المللی است.

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

در این مقاله سعی گردیده است با رویکردی جامعه شناختی مولفه های بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشورهای عربی منطقه در دو سطح متمایز از یکدیگر و در عین حال متاثر بر هم مورد بررسی قرار گیرد.

درآمدی بر جامعه سیاسی

درآمدی بر جامعه سیاسی

در این گزارش، جامعه سیاسی به عنوان مفهومی بنیادین در عرصه زندگی جمعی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که تحول مضمون آن در سه دوره تاریخی مهم یعنی یونان باستان (با تأکید بر ارسطو)، دوره اسلامی (با تأکید بر فارابی) و سنت قرارداد اجتماعی مدرن پیگیری شود.

سازمان حکومت نبوی

سازمان حکومت نبوی

گزارش حاضر در پی توضیح اجمالی سازمان حکومت نبوی است. این نکته براساس سیره نبوی پیامبر اسلام (ص) و با توجه به ساختار وحیانی آن مورد توجه قرار می گیرد.

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش در پی توضیح این امر است که هر گاه مطالبات طبقه متوسط در سال های پس از جنگ تحمیلی در فضای سیاست خارجی بازنمایی داده شد، این فضا با سمت و سوی توسعه گرایی، رویکردهای واقع بینانه تر و عقلانی تری به خود گرفت. همچنین اگر سیاست خارجی در راستای علایق، منافع و اقتضائات این قشر تنظیم نشود، آسیب ها و تهدیدهایی متوجه اقشار فو ق الذکر و به تبع آن پویش های توسعه و کشور خواهد شد.

آسیب شناسی حکومت های شیعی

درسهایی برای نظام جمهوری اسلامی

آسیب شناسی حکومت های شیعی

نویسندگان «حکومت» و «حکومت هاى» گذشته را با رویکردها و انگیزش ها و هدف هاى گوناگون به پاى نقد و نظر مى برند. برخى از منظر ساختارى و بافت وجودى، برخى از منظر اندیشه هاى سیاسى مکتبها و شخصیتهاى مختلف و برخى از منظر تاریخى و ادوار گذشته آن به بحث مى نشینند. ولى این مقال موضوع را از دیدگاه آسیب شناسى مورد بررسى قرار داده است تا مدخلى شود براى شناخت عمیق آفات و آسیب هاى عینى جامعه و نظام حاکم.

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

باید و نباید های انتخاباتی از منظر تحکیم همبستگی ملی

یکی از بارزترین ویژگی های کشور ایران در طول تاریخ، همزیستی اقوام گوناگون در چارچوب مرزهای «ایران» بوده است. این همزیستی که برآمده از تاریخ، ارزش های فرهنگی و سرنوشت مشترک بوده، در عین حال فضای مناسب را برای حفظ و تداوم خرده فرهنگ ها و گرایش های گوناگون پدید آورده است.

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

در اندیشه ی امام خمینی (ره)، عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صد درصد متکی به آرای ملت بوده و همه ی شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند. امام خمینی با رهیافت واقع گرایانه، مردم سالاری را مطرح کرده و آن را اجرا می کرد.

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری سیاسی و منافع ملی:

جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دگرپذیری به معنی تحمل «واقعیت» عقیده و باور مخالف و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن است. دگرپذیری به معنای عدم مخالفت، عدم دفاع مستحکم از نظر خویش و حتی عدم استهزاء و نفرت نیست، بلکه صرفا به معنی عدم تلاش برای حذف دیگری و از میان بردن رقابت است. ایده، فکر فرد یا گروه مخالف در صورتی می توانند وجود داشته باشند که قاعده بازی به حفظ طرفین معطوف باشد. هرگاه انسانها به خشونت یا قهر متوسل شوند تا آن چه را که مورد نظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا یا دگرپذیری نقض می گردد.

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دین

این مقاله با این مفروض که کلاف دموکراسی به لحاظ محتوای دموکراسی یعنی الزامات جهان شناختی و اجتماعی پذیری سیاسی ریشه در آموزه های سقراطیان دارد، نشان می دهد که این کلاف علی رغم گسست های تاریخی همچنان به راه خود ادامه داده است؛ با این تفاوت که در دوره جدید پرسش از دموکراسی و مطلوبیت آن تغییر کرد و به پرسشی برای دموکراسی به عنوان روشی برای رقابت میان ملل، و کارآمدی تبدیل شد.

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

شروط سیاسی بی ثبات (تحلیل تجربی بین کشوری)

در این مقاله تلاش شده است که علت های سیاسی بی ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی ثباتی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه 183 کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت های سیاسی بی ثباتی شناخته شد.

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

الگوی فازی – سیستمی هوشمندسازی؛

قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر هوشمندسازی قدرت(یا ترکیب بهینه قدرت سخت و نرم ) بر پایداری امنیت است. بر این اساس، فرض بر این است که رابطه مستقیمی بین هوشمند سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد.

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟

هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه

هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه

جایگاه سیاسی علویان ترکیه در بحبوحه تحولات جاری منطقه به ویژه پس از حوادث سوریه، تحت حاکمیت دولت علوی، کانون توجه ناظران سیاسی قرار گرفت. این توجه در مورد ایران، به عنوان بزرگترین مرکز شیعی جهان و کشوری به غایت تأثیرگذار و متأثر از تحولات منطقه، دوچندان است. بررسی روند درحال تحول نقش علویان در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه بخش های بنیادین این مقاله را تشکیل می دهد.

درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

حکومت و رعایت؛

درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

موضوع محوری نوشتار حاضر، چیستی حکومت و اداره امور عمومی جامعه در اندیشه و نگاه پیامبر اسلام(ص) است. برای پاسخ دادن به این پرسش، برخی بیانات شاخص آن حضرت(ص) و سیرة عملی ایشان بررسی می گردد.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب