web
stats
سیاسی

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی

در نوشتة حاضر، با عنوان «سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یکسویه » تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتمـاعی، از سازمانها و انجمن های داوطلبانه به عنوان حاضر، با گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعـه مـدنی و دموکراسـی یـاد شـده اسـت.

صنعت خشونت

صنعت خشونت

آنچه در پی می آید تأملی بر خصایص کمتر گفته شدهٔ داعش است تا زمینه را فراهم کنم به پنج دلیلی که ثابت می کنند با صنعت خشم نمی توان قلمرو و سرزمین مشخصی را اشغال و کشور جدیدی را به مجموعه ملل دنیا اضافه کرد.

هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی و معرفی کند.

رابطه دین و سیاست در عصر پساسکولار

رابطه دین و سیاست در عصر پساسکولار

ایـن مقاله سعی در بررسـی رابطـه دیـن و سیاسـت در جامعـه پساسـکولار دارد. مشاهده شد که با توجه به اینکه پساسکولاریسم محصول پسامدرنیسم اسـت، نمی توان براساس نظریه های مدرن و پیشامدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه جدیدی احساس می شود.

بررسی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران

بررسی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران

مقالـه با عنوان «طراحی نظام ارزیابی سیاستهای عمومی در جمهوری اسلامی ایران» بـراساس قانون اساسی و قوانین عادی به توصیف و تحلیل وظایف و عملکرد نهادهای کلان ارزیابی در کشور می پـردازد و بـا یـادگیری از تجـارب کشـورها در ارزیـابی سیاست، نظام ارزیابی سیاست متناسب برای ایران را طراحی می کند.

چارچوب تحلیلی سیاست خارجی ایران

چارچوب تحلیلی سیاست خارجی ایران

به منظور ررسی امکان تحلیـل سیاست خارجی ایران امقاله با عنوان «چهارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران» به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که؛ آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنـوان چهـارچوبی مفهـومی و نظـری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ و در پاسخ، چهارچوب تحلیلی ساختار ـ کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران مناسب است.

بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران

بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله تلاش می‏ کنیم با بررسی تهدیدهای مطرح علیه ایران، درک مفهوم بازدارندگی دفاعی جدید کشور که عبارت است از راهبرد پاسخ به تهدید از طریق تولید قدرت تبیین کنیم.

ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت ـ ملت

ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت ـ ملت

این مقاله درصدد است تا توضیحی نظری را برای پاسخ به این پرسـش فـراهم آورد که چرا و چگونه بین دولت و ملت شکاف به وجود می آید؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش متضمن توجه و بررسی نظری روابط بین دولت و جامعـه و تیپولـوژی و الگویـابی روابط بین دولت و ملت است.

شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

براسـاس یافته های این مقاله، مشروعیت، امری نسبی، چندلایه و چندسطحی است کـه در شکل کامل خود بـر پایـه هـا و اجـزای مختلفـی چـون رضـایت، قـانون، صلاحیت های شخصی، هنجارها، عدالت و کارآمدی استوار می شود.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شـجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعـه شـناختی بـه سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند

انسان آینده

انسان آینده

آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می دهیم، تبیین روندی است که منتهی به این مرحله از اقتصاد جهانی شده و نیز تأثیر آن بر کلیه شئون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جوامع مختلف. تغییر مسیر نظام سرمایه داری: بشر از هزاران سال پیش مناسبات اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. دوران برده داری، دوران فئودالیسم و دوران سرمایه داری. وجه مشترک همه این دوران ها وجود تضاد طبقاتی بوده است. تضاد بین اکثریت فاقد امکانات و اقلیت دارای امکانات وسیع در جوامع. استثمار برده دار از برده، فئودال از کشاورز و سرمایه دار از کارگر در دوران حاکمیت هریک از نظام های برده داری، فئودالی و سرمایه داری امری رایج و جاری بوده است.

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امنیت مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

امام (ره ) با هدف تحقق امنیت کامل به معرفی چهرة اسلام و نجات مردم و صدور انقلاب و تجربه های مثبت ملت ایران از رهگذر اقدامات فرهنگی در عرصة جهانی اعتقاد داشتند تا از طریق آن بتوان در مردم جهان بیداری و آگاهی ایجاد کرد و با اجتناب از توسل به خشونت و زور که از تهدیدکننده های اصلی امنیت شناخته می شود، چهرة مسالمت جوی اسلام در برقراری مناسبات خارجی آشکار گردد.

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

در این نوشتار سعی شـده است تا این فرض مورد آزمون قرار گیرد که غالباً تفکـر سیاسـی در ایـران سـویه ای ایدئولوژیک داشته و خصلتی عملگرا پیدا کرده اسـت و هرچـه بیشـتر از خروجـی اندیشه سیاسی در تعریف آکادمیک آن دور شده است و آنچه سبب شده است تـا از آنها با عنوان اندیشه سیاسی یاد شود، بیشـتر از لحـاظ شـباهتهـای صـوری و نـه محتوایی آن با اندیشه سیاسی است.

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

درآمدی بر فلسفه روابط جغرافیا و سیاست

اگر بتوان جغرافیای سیاسی را فن مطالعة تأثیرگذاری متقابل انسان و محیط سیاسی دانست، برای شناخت ساز و کارهای فضایی مدیریت کشوری؛ و اگر علوم سیاسی را دانش یا فن به کارگیری ابتکار سیاسی برای مدیریت حزبی جامعه دانست، بی شک ژئوپلیتیک را باید فن جهانی اندیشی برای مطالعة رقابت های قدرتی در محیط سیاسی جهانی یا منطقه ای تعریف کرد.

قدرت و رابطه  آن با سوژه

درآمدی بر چیستی تبارشناسی در اندیشه فوکو؛

قدرت و رابطه آن با سوژه

در تبیین جدیدی که فوکو ارائه می دهد قدرت نه پدیده ای منفی و نه مثبت است که دارای کاربردی دوگانه است که در عین تحدیدکننده بودن مولد نیز می باشد. قدرت مفهومی هنجاری نیست، لذا ذاتاً نه خوب است نه بد.در واقع فوکو این تفکر را از نیچه وام گرفته وبه بسط آن پرداخته است. «به عقیده ی نیچه می توان با توسل به آن هویت هایی را به وجود آورد. با کمک قدرت می توان چیزهای بزرگی به چنگ آورد.»

اسلام و ظهور نخبگان علمی

اسلام و ظهور نخبگان علمی

نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اساسی بوده که نسبت اسلام با این رشد علمی چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که آموزه های اسلام با گفتمان سازی و اصالت بخشی به منابع شناختی و گزاره های علمی در کنار جامعه و حکومت تمدن ساز عامل اصلی حرکت علمی و ظهور نخبگان در این دوره بوده است.

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. از این رو، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران «سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد».

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

امنیت یکی از اساسی ترین مفاهیم حوزه سیاست و روابط بین الملل است. امنیت نیاز بنیادین و هدف اولیه و اساسی تک تک انسان ها در جامعه و دولت ها در عرصه بین المللی است.

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

در این مقاله سعی گردیده است با رویکردی جامعه شناختی مولفه های بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشورهای عربی منطقه در دو سطح متمایز از یکدیگر و در عین حال متاثر بر هم مورد بررسی قرار گیرد.

درآمدی بر جامعه سیاسی

درآمدی بر جامعه سیاسی

در این گزارش، جامعه سیاسی به عنوان مفهومی بنیادین در عرصه زندگی جمعی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که تحول مضمون آن در سه دوره تاریخی مهم یعنی یونان باستان (با تأکید بر ارسطو)، دوره اسلامی (با تأکید بر فارابی) و سنت قرارداد اجتماعی مدرن پیگیری شود.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب