web
stats
اقتصادی

منطق هدف گذاری تورم

منطق هدف گذاری تورم

اگر چه نظریه پردازان اقتصادی به نوعی فرض کرده اند که بانک مرکزی نهادی است که به طور فرصت طلبانه ای دست به انتخاب تورم می زند. در واقع، مقامات بانک های مرکزی تمایل دارند خودشان را به عنوان مدافعان پول رایج کشور معرفی کنند. این دیدگاه ممکن است در نتیجه انتصاب مقالات «انعطاف ناپذیر» بانک مرکزی باشد.

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

پرداخت یارانه نقدی در ایران که از سال 1389 به صورت غیرمشروط و به کلیه افراد سرپرست خانوار ایرانی آغاز شد، همواره با موافقت ها و مخالفت های زیادی از طرف گروه های سیاسی، محافل فکری و رسانه های گروهی همراه بوده است. این طرح همچنان با همان میزان اولیه و تقریبا غیرمشروط برای عموم افراد جامعه ایرانی ادامه دارد.

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

رویای اقتصاد ایران

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

وضعیت موجود و چشم اندازهای احتمالی اقتصاد ایران را از دو منظر می توان تبیین کرد: ایران در بستر جهان و ایران در مقایسه با روند تاریخی خود. در کلی ترین شکل رشد اقتصادی و تورم وضعیت اقتصاد کلان هر کشور را مشخص می کند. از منظر سیاستگذاری علاوه بر کمیت نرخ رشد و رقم تورم، کیفیت این دو متغیر نیز اهمیت دارد.

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

این مقاله به بررسی ریشه های تمرکز دولت و به دنبال آن ایجاد نظام رقابت محدود در اقتصاد ایران می پردازد و اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی می کند.

دام های سیاستگذاری اقتصادی

پیام مهم پژوهشگران اقتصاد سیاسی برای سیاستگذاران اقتصادی؛

دام های سیاستگذاری اقتصادی

نوشتار حاضر، اقتباسی از مقاله «اقتصاد در برابر سیاست: دام های تجویز سیاست اقتصادی» است. مقاله مذکور به بررسی یک دام مهم بر سر راه سیاستگذاری اقتصادی می پردازد. ما این دام را «دام سیاست» نامگذاری می کنیم. بی توجهی به دام سیاست در ارائه تجویزهای اقتصادی توسط اقتصاددانان، نه تنها می تواند از تحقق آثار مورد انتظار و مثبت جلوگیری کند، بلکه حتی ممکن است به دلیل تاثیراتی که بر تعادل سیاسی دارد، هزینه های گزاف و دیرپای اقتصادی -اجتماعی-سیاسی را بر جامعه تحمیل کند.

اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

مروری بر کاهش وابستگی و بومی سازی تجهیزات و قطعات مصرفی در صنعت پتروشیمی

اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

در سال های اخیر و با توجه به رویکردهای اقتصاد جهانی و تحریم ها و محدودیت های تحمیلی، مسائل اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از جمله نتایج این امر، مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن است. با توجه به منابع طبیعی فراوان کشور و به طور خاص در بخش نفت و گاز، به نظر می رسد تبیین اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن در صنایع مختلف می تواند راهگشا باشد.

اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک ها و تکانه پذیری

اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک ها و تکانه پذیری

اقتصاد مقاومتی پارادایمی نانوشته در اقتصاد کشور است که پیرامون آن زیاد سخن رفته. اما موضوعاتی که در این نوع اقتصاد مورد کم توجهی قرار می گیرد کوتاه مدت بودن برنامه های مقاومتی تجویزی برای اقتصاد است. از دیگر موضوعات قابل اعتنا در این نوع اقتصاد این است که برنامه و مدل آن باید همواره و در مراحل مختلف توسعه یافتگی اقتصاد تغییر یابد و متناسب با مسیر توسعه بازنویسی شود.

بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

این پژوهش بر آن است تا ضـمن تعریـف و بیـان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای تـرویج فرهنـگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

کلید اصلی مقاوم سازی اقتصاد، تولید محوری است؛ فقدان این مهم، کانون اصلی آسیب پذیری های اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. این درحالی است که گفته می شود، نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد دارای چنان قدرتی هستند که تولید محوری را تا حد قابل توجهی به محاق برده اند و سختی پایه ریزی اقتصاد مقاوم نیز، از همینجا نشات می گیرد.

10 نکته در باب اقتصاد مقاومتی

به مثابه یک ضرورت قطعی

10 نکته در باب اقتصاد مقاومتی

باید مراقب باشیم که اقتصاد مقاومتی تبدیل به شعار و تشریفات نشود. متاسفانه سیستم بروکراسی کشور به شدت مستعد این است که مفاهیم بلند و ارزشمند و سرنوشت ساز را تبدیل به یک فعالیت اداری کند و اثربخشی اش را به حداقل برساند. ما قبلا هم تجربه کرده ایم که راهکارهای مهم و حیاتی تبدیل به تعارف و تشریفات شدند و آنچنانکه شایسته بود به اجرا درنیامدند. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و راه تکرار بر خطا را ببندیم.

تکامل نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی

تکامل نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی

در این مقاله، با نگاهی تاریخی مهم ترین تحولات این نهاد بین المللی بررسی شده و در پایان نیز شرایط کنونی این نهاد مورد بررسی قرار می گیرد. از پرسش های مهم این است که تغییرات نهادی در این سازمان بین المللی چگونه بوده و بحران ها چه تأثیری بر رویکردهای سیاستی آن داشته است.

6 پیش شرط و 10 راهکار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» در سال 95

آیا با روش کنونی می توان منویات رهبری را محقق کنند؟

6 پیش شرط و 10 راهکار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» در سال 95

ارزیابی شاخص های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در طول تقریبا سه سال گذشته در مقام اقدام و عمل در حد شعار باقی مانده است و دولت اقدامات عملی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی به صورت موثر انجام نداده است. زیرا اقتصاد مقاومتی یک مسلک و روش بلندمدت است نه شوک درمانی و مُسَکن اقتصادی.

مسیر توسعه اقتصادی از منظر مدل اقتصاد خرد

روکرد اقتصادی دولت یازدهم

مسیر توسعه اقتصادی از منظر مدل اقتصاد خرد

دولت یازدهم در برنامه ریزی اساسی به منظور نجات اقتصاد، دیدگاه های راهبردی را درباره اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها بعنوان اصلی ترین سیاست اقتصادی موثر بر رفتارهای اقتصادی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دنبال کرده است که بررسی آن به همراه تاثیر نتایج حاصل از موفقیت سیاست تعامل با دنیا از دریچه دیپلماسی و رفع پیروزمندانه تحریم ها بر روند توسعه بنگاه ها، بینشی جامع فراروی پژوهشگران در مواجه با حل مشکلات بزرگ اقتصادی کشور در شرایط دشوار قرار می دهد.

مجلس، بودجه، تورم

مجلس، بودجه، تورم

در این مطالعه، نقش قوانین بودجه را در ایجاد و یا کنترل تورم مورد بررسی قرار می دهیم. به طور مشخص، به سراغ لوایح و سپس قوانین بودجه رفته و اثرگذاری این قوانین را بر ایجاد تورم آسیب شناسی می کنیم و نشان می دهیم که چگونه این قوانین به دولت کمک کرده تا به منابع بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم دست اندازی نماید.

بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی

بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی

با توجه به اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه های پیشین توسعه با این سیاستها می تواند واجد تجارب ارزنده ای باشد.در این نوشتار، برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه به صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است.

سیستم های مالیاتی، کانالی برای فساد یا روشی برای مبارزه با آن

خطر نقض غرض

سیستم های مالیاتی، کانالی برای فساد یا روشی برای مبارزه با آن

سیستم های مالیاتی، نیازمند اعتبار، مدیریت موثر و پایین بودن سطح فساد است. بدون این عناصر، نرخ بالاتری از فرار مالیاتی و استفاده غیرموثر از درآمد های جمع آوری شده وجود خواهد داشت. رابطه قوی بین افزایش در فساد و افزایش در فرار مالیاتی وجود دارد. فساد، همراه با وصول کمتر درآمد و وصول کمتر مالیات بر ارزش افزوده (V.A.T)، مالیات بر فروش و مالیات بر تجارت می شود.

دولت چگونه بدهی های خود را مدیریت کند؟

اوراق درمانی

دولت چگونه بدهی های خود را مدیریت کند؟

بدهی و بدحسابی دولت همواره معضل بسیاری از پیمانکاران در چندین سال گذشته بوده است که با تصمیم دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و گرفتن وام از شبکه بانکی این معضل دامنگیر بانک ها نیز شد. برای حل مشکل و ارائه پیشنهاد برای حل آن ابتدا باید شناخت کاملی از ابعاد مشکل به وجودآمده داشت. چیزی که در مقایسه با سایر کشورهای جهان مشخص است این است که حجم بدهی های ایران معضل کنونی اقتصاد ما نیست.

طرح تاسیس لیزینگ هواپیمایی

پیشنهادی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی ایران؛

طرح تاسیس لیزینگ هواپیمایی

هر گونه نوسازی و اجرای برنامه های توسعه ای در کشور باید در قالب های نهادی نو و با اقتباس از تجربه دیگر کشورها و با رعایت استانداردهای جهانی برای تشویق رقابت و افزایش بهره وری صورت گیرد. یکی از این نهادها نظام مالکیت و حکمرانی هواپیمایی کشوری است. در نظام هواپیمایی امروزین جهان اصولاً شرکت های هواپیمایی از خریداری مستقیم هواپیما خودداری می کنند و نیازهای خود را از طریق شرکت های لیزینگ هواپیمایی تامین می کنند.

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

چگونه گاز می تواند جای نفت را در دوران سقوط قیمت ها پر کند؟

گاز به جای نفت

چگونه گاز می تواند جای نفت را در دوران سقوط قیمت ها پر کند؟

کاهش قیمت نفت خام و کاهش احتمالی درآمدهای دولت در سال های پیش رو نگرانی های بسیاری را رقم زده است. در این میان به نظر می رسد ذخایر گاز طبیعی کشور به عنوان یک ثروت خدادادی و اقبال به وجود آمده در مصرف گاز به عنوان سوخت پاک در جهان، با توجه به تغییرات مثبت به وجود آمده در تعاملات تجاری بین المللی، می تواند راهگشای عقب افتادگی های گذشته در ابعاد وسیعی باشد و نقش موثری در افزایش درآمدهای دولت ایفا کند، اما مساله گاز طبیعی و صدور آن هم اکنون با چالش هایی روبه رو است، چالش هایی همچون عدم قیمت گذاری و متعاقب آن صادر نشدن موفق گاز طبیعی.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب