web
stats
علوم ارتباطات

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

در این تحقیق به دنبال سنجش سطح مشارکت سیاسی در قالب های سنتی آن ایم. فردی که در خانه حضور دارد و از طریق تلفن همراه یا اینترنت، پیام سیاسی ارسال می کند، نمونه ای از مشارکت سیاسی است. با وجود این، چنین اقدامی نوع جدیدی از مشارکت سیاسی محسوب می شود.

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

این مقالة پژوهشی تأثیرات حضور در فضای مجازی را بر شکل گیری هویت مدرن دانشجویان کاربر، در مقاطع مختلف تحصیلی بررسی می کند.

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

این مقاله درصدد یادآوری چالش های سپهر رسانه به عنوان معضل یا مساله راهبردی است که راه حل آن نیز در همین چارچوب قابل تبیین است.

رسانه و آموزش پنهان

امکان سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت های رسانه ای در ایران

رسانه و آموزش پنهان

در این مقاله، نویسنده به بررسی دو مفهوم یادگیری و آموزش پنهان پرداخته است. با پذیرش این پیش فرض که حجمی از التهابات اجتماعی و فردی در حیات کنونی جامعه ایران، به یادگیری هایی بازمی گردد که موضوع وقوف آگاهی کنش گران نیست؛ برخی داده های کمی موجود مورد بررسی قرار گرفته اند تا وجود آموزش ها و یادگیری پنهان در جامعه ایران مورد آزمون قرار گیرد.

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

چالش ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

این مقاله سیاست های جاری ایران در قِبال رسانه های اجتماعی و نیروهای تأثیرگذار بر این سیاست و روندهای آتی آن را بررسی می کند. بر این اساس، ضمن مصاحبه های رو در رو با 20 سیاست گذار کلیدی در ایران، شناختی متفاوت و تازه را نسبت به این مساله چالش برانگیز در عرصه سیاست گذاری رسانه های اجتماعی در ایران فراهم آورده است.

چرا اثرگذاری رسانه  های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

چرا اثرگذاری رسانه های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

به نظر می رسد در شرایط جنگ نرم، جز در پاره ای از موارد، عمده ی رسانه های داخلی در مجموع، نمره ی بالایی را از آن خود نمی کنند و به واقع در بسیاری از موارد در پازل دشمن بازی می کنند. با این وصف، این پرسش مطرح می شود که چرا رسانه های ایرانی در جنگ نرم کم خاصیت اند؟

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

ایجاد این تعادل بصری در یک تصویر خود از طریق تقابل میان تقارن میان تقارن و عدم تقارن درساختار تصویر پدید می آید و مخاطب به سبب منطقی وساده بودن آن، به اثر متمایل می شود.

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نوظهور، موضوعی نیست که در خلال دو نشست کارشناسی به دست آید بلکه نیاز به هم افزایی کارگروه هایی متشکل از افراد خبره در حوزه های مرتبط است که مسایل چندگانه ای را بررسی نمایند.

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرد است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع رسانی، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه ای و جهانی را افزایش داد و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است.

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

این مقاله در آغاز، به منظور ارائه تحلیل مفهومی از ماهیت قدرت و چگونگی بروز و اعمال آن در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با بهره گیری از نظرات متفکران برجسته این حوزه به تشریح وجوه گوناگون قدرت به ویژه در سال های اخیر می پردازد.

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

محقق در این نوشتار در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که چالش های فرا روی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان کدامند؟ و با توجه به عصر جهانی شدن چه راهبردهایی را می توان جهت مدیریت بهینه فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان تدوین و ارائه نمود؟ هدف اصلی در تحقیق شناسایی و دستیابی به الگوی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در کشور جهت حضور در عرصه جهانی می باشد.

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

رسانه های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده اند به گونه ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آن ها میسر نیست. تلفن همراه به عنوان رسانه غالب فردا که همه رسانه های پیش از خود را در خود جمع کرده است در خصوصی ترین تا عمومی ترین عرصه های زندگی ما حضوری فراگیر و همه لحظه ای دارد.

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

این مقاله، به نقش تلویزیون در انتخابات می پردازد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فرهنگی، نقشی راهبردی در رقابت های انتخاباتی ایفا می کند؛ چراکه این رسانه منبع عظیمی از اخبار و سرگرمی است و این قابلیت را دارد تا کسانی را که به طور مستقیم علاقه ای به زندگی سیاسی ندارند، هدایت نماید.

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

نویسنده در این مقاله، ابتدا به نقش و اثرگذاری رسانه های ارتباط جمعی بالخص رسانه های دیداری بر مخاطب می پردازد و سپس به تاثیر سایر رسانه های نوین ارتباطی در فرایند تبلیغات انتخاباتی اشاره می کند.

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

این نوشتار نگاهی آسیب شناسانه به نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در روند انتخابات ایران دارد نویسنده در لابه لای مطلب ضمن تشریح کاستی های رسانه های رسمی کشور (و در راس آن صدا و سیما) سعی می کند راهکارهایی را برای حل این مشکل ارایه دهد.

قابلیت های رسانه های سنتی و مدرن در جهت ترویج ارزش ها

در گفت و گو با دکتر حسن خجسته باقرزاده؛

قابلیت های رسانه های سنتی و مدرن در جهت ترویج ارزش ها

در انتقال یک پیام از رسانه ای به رسانه ای دیگر، در متن پیام تغییراتی صورت می گیرد (از یک شکل به شکلی دیگر تبدیل می شود) تا به اصل و معنای پیام خدشه ای وارد نشود. اصل متن رسانه ای همان است و فقط به شکل و شیوه ای دیگر بیان می شود. شاید به معنای واقعی اولیه اش نرسد، اما به آن نزدیک می شود و برای این کار ناچارید در متن پیام ملاحظاتی داشته باشید.

الگوی تبلیغات رسمی انتخابات در ایران با تاکید بر صدا و سیما

الگوی تبلیغات رسمی انتخابات در ایران با تاکید بر صدا و سیما

تاکنون، الگوی تبلیغاتی صدا و سیما در مورد هر انتخاباتی به قدری تکراری بوده است که دیگر از ماه ها قبل از هر انتخابات، مشخص است صدا و سیما چه رویه ای از برنامه سازی را در پیش خواهد گرفت. از این رو، همیشه امکان طرح این پرسش فراهم است که پیامد این الگوی مرسوم و حاکم بر رسانه های رسمی چیست و آیا به واقع نباید الگوی دیگری برای برنامه های انتخاباتی تدبیر کرد.

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی

این گزارش مروری مختصر به تاریخچه انتخابات و بررسی مفاهیم رای گیری الکترونیکی دارد و سپس به تجارب کشورهای استونی، اسپانیا و ایتالیا در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی می پردازد.

آیا شبکه های اجتماعی به تکثر سلایق سیاسی منجرشده اند؟

بازاندیشی انتقادی

آیا شبکه های اجتماعی به تکثر سلایق سیاسی منجرشده اند؟

انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آینده نزدیک برگزار می شود،نمی تواند به دور از تاثیرات گسترده شبکه های اجتماعی باشد.از ماه ها پیش، تلگرام وارد فضای انتخاباتی ایران شده است.کانال های گوناگونی احزاب،گروه ها و کاندیداها ی انتخاباتی ایجاد کرده اند،مجموعه وسیعی از اطلاعات،دانش ها،تصاویر و گفت و گوهایی که فعالان سیاسی و اجتماعی در زمینه های مختلف انتخابات به وجود آورده اند، گواهی بر این واقعیت است که ما بیش از هر زمان دیگری با نوعی انتخابات سیاسی جدید روبرو هستیم؛ انتخاباتی که از جهات زیر با ادوار گذشته انتخابات تفاوت دارد.

انیمیشن موفق «شکرستان» به مقولات مدنی چگونه می نگرد؟

کلیشه سازی برای نقد زندگی مدرن

انیمیشن موفق «شکرستان» به مقولات مدنی چگونه می نگرد؟

از نظر سازندگان شکرستان، مدرنیته پدیده ای است که موجب از هم پاشیدن خانواده، تعارض نسلی، ترویج مدهای مبتذل، از بین رفتن تعهد کاری و فاصله گرفتن فرزندان از والدین شده است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب