web
stats
علوم ارتباطات

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجـه ویژه به بعد فنی پیشرفتهای ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می بیند. نوشتار حاضر به اثبات ایـن مـدعا مـی پـردازد کـه فضای مجازی در حال تغییر چارچوبهای دیپلماسی و سیاست بین الملل است.

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

نظام مندشدن و همگرایی رابطة دولت و مردم

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

در این مقاله تلاش خواهد شد که ضمن تبیین حکمرانی دوفضایی همراه، زمینه ها و روند رشد فناوری همراه، تعریف مفهومی دولت همراه، گونه شناسی مدل های دولت همراه، مز ایا و چالش های دولت همراه، رویکردها و نظریه های دولت همراه و موفقیت پذیرایی دولت همراه و در نهایت، دوفضایی شدن نظام حکمرانی دولت همراه مورد مطالعه و مداقه علمی قرار گیرد.

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

نتایج پژوهش نشان می دهد که محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان تأثیر دارد و بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مؤلفه های حل مسئله (اعتماد به نفس در حل مسئله، استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله، کنترل رفتار و هیجان های خود حین حل مسئله و حل مسئله به طورکلی) تفاوت معنادار وجود دارد و گروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مؤلفه های حل مسئله نشان دادند.

برجسته سازى

برجسته سازى

برجسته سازى یعنى این اندیشه که رسانه هاى خبرى با ارائه خبرها، موضوع هایى را که مردم درباره ی آنها مى اندیشند، تعیین مى کنند.

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

تنیدگی دنیای محتوای دیجیتالی با فرایندهای اقتصادی جهان اجتماعی شدة کنونی، برای کشورها ضرورتی برای تأمل استراتژیک در بحث «ثروت دیجیتالی» ایجاد کرده است. مقالة حاضر حاصل مطالعه ای عمقی در باب مسیر ثروت اندوزی دیجیتال کشور است.

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

در این تحقیق به دنبال سنجش سطح مشارکت سیاسی در قالب های سنتی آن ایم. فردی که در خانه حضور دارد و از طریق تلفن همراه یا اینترنت، پیام سیاسی ارسال می کند، نمونه ای از مشارکت سیاسی است. با وجود این، چنین اقدامی نوع جدیدی از مشارکت سیاسی محسوب می شود.

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

این مقالة پژوهشی تأثیرات حضور در فضای مجازی را بر شکل گیری هویت مدرن دانشجویان کاربر، در مقاطع مختلف تحصیلی بررسی می کند.

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

این مقاله درصدد یادآوری چالش های سپهر رسانه به عنوان معضل یا مساله راهبردی است که راه حل آن نیز در همین چارچوب قابل تبیین است.

رسانه و آموزش پنهان

امکان سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت های رسانه ای در ایران

رسانه و آموزش پنهان

در این مقاله، نویسنده به بررسی دو مفهوم یادگیری و آموزش پنهان پرداخته است. با پذیرش این پیش فرض که حجمی از التهابات اجتماعی و فردی در حیات کنونی جامعه ایران، به یادگیری هایی بازمی گردد که موضوع وقوف آگاهی کنش گران نیست؛ برخی داده های کمی موجود مورد بررسی قرار گرفته اند تا وجود آموزش ها و یادگیری پنهان در جامعه ایران مورد آزمون قرار گیرد.

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

چالش ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

این مقاله سیاست های جاری ایران در قِبال رسانه های اجتماعی و نیروهای تأثیرگذار بر این سیاست و روندهای آتی آن را بررسی می کند. بر این اساس، ضمن مصاحبه های رو در رو با 20 سیاست گذار کلیدی در ایران، شناختی متفاوت و تازه را نسبت به این مساله چالش برانگیز در عرصه سیاست گذاری رسانه های اجتماعی در ایران فراهم آورده است.

چرا اثرگذاری رسانه  های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

چرا اثرگذاری رسانه های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

به نظر می رسد در شرایط جنگ نرم، جز در پاره ای از موارد، عمده ی رسانه های داخلی در مجموع، نمره ی بالایی را از آن خود نمی کنند و به واقع در بسیاری از موارد در پازل دشمن بازی می کنند. با این وصف، این پرسش مطرح می شود که چرا رسانه های ایرانی در جنگ نرم کم خاصیت اند؟

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

ایجاد این تعادل بصری در یک تصویر خود از طریق تقابل میان تقارن میان تقارن و عدم تقارن درساختار تصویر پدید می آید و مخاطب به سبب منطقی وساده بودن آن، به اثر متمایل می شود.

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نوظهور، موضوعی نیست که در خلال دو نشست کارشناسی به دست آید بلکه نیاز به هم افزایی کارگروه هایی متشکل از افراد خبره در حوزه های مرتبط است که مسایل چندگانه ای را بررسی نمایند.

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرد است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع رسانی، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه ای و جهانی را افزایش داد و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است.

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

این مقاله در آغاز، به منظور ارائه تحلیل مفهومی از ماهیت قدرت و چگونگی بروز و اعمال آن در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با بهره گیری از نظرات متفکران برجسته این حوزه به تشریح وجوه گوناگون قدرت به ویژه در سال های اخیر می پردازد.

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

محقق در این نوشتار در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که چالش های فرا روی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان کدامند؟ و با توجه به عصر جهانی شدن چه راهبردهایی را می توان جهت مدیریت بهینه فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان تدوین و ارائه نمود؟ هدف اصلی در تحقیق شناسایی و دستیابی به الگوی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در کشور جهت حضور در عرصه جهانی می باشد.

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

رسانه های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده اند به گونه ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آن ها میسر نیست. تلفن همراه به عنوان رسانه غالب فردا که همه رسانه های پیش از خود را در خود جمع کرده است در خصوصی ترین تا عمومی ترین عرصه های زندگی ما حضوری فراگیر و همه لحظه ای دارد.

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

این مقاله، به نقش تلویزیون در انتخابات می پردازد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فرهنگی، نقشی راهبردی در رقابت های انتخاباتی ایفا می کند؛ چراکه این رسانه منبع عظیمی از اخبار و سرگرمی است و این قابلیت را دارد تا کسانی را که به طور مستقیم علاقه ای به زندگی سیاسی ندارند، هدایت نماید.

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

نویسنده در این مقاله، ابتدا به نقش و اثرگذاری رسانه های ارتباط جمعی بالخص رسانه های دیداری بر مخاطب می پردازد و سپس به تاثیر سایر رسانه های نوین ارتباطی در فرایند تبلیغات انتخاباتی اشاره می کند.

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

این نوشتار نگاهی آسیب شناسانه به نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در روند انتخابات ایران دارد نویسنده در لابه لای مطلب ضمن تشریح کاستی های رسانه های رسمی کشور (و در راس آن صدا و سیما) سعی می کند راهکارهایی را برای حل این مشکل ارایه دهد.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب