web
stats
علوم ارتباطات

از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها تا مطالعات رسانه های نوین

بازخوانی ارتباطات در ایران؛

از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها تا مطالعات رسانه های نوین

نویسنده در این مقاله بر اساس مطالعه ای تاریخی و تطبیقی نتیجه می گیرد که در «مطالعات رسانه های نوین باید هر دو وجه سخت افزاری و نرم افزاری تحوالت جدید را در تمامی سطوح رسانه ای و ارتباطی مد نظر قرار داد مرسوم است که در نشریات حرفه ای و تخصصی، سخنی آغازین برای ترسیم سیاستها و بایدها و نبایدهایی که به آنها مقیدند، بنویسند، امّا چنین رسمی در میان نشریات علمی- پژوهشی چندان رواج ندارد.

رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

در این مقاله تلاش شده بر مبنای دیدگاه هابرماس درخصوص حوزه عمومی، این سؤالات صورتبندی شده و در پاسخ به این سؤالات، دیدگاههای متفاوت ارائه شده در خصوص تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی، دسته بندی شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی است.

فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

سبکهای نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛

فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی سبک استفاده و تعامل کاربران شبکه های اجتماعی موبایلی و همچنین شناسایی آسیب ها و فرصت های ارتباطی تحمیلی چنین تکنولوژی انجام شده است.

سلفی، تصویر و باز سازی بدن(بخش دوم)

سلفی، تصویر و باز سازی بدن(بخش دوم)

سلفی گیرها اغلب از ورای تصاویر بدن با یکدیگر گقتگو دارند. به اشتراک گذاشتن یک تصویر می تواند جایگزین سلام، تمجید، تبریک تولد و یا غیره باشد.

بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه ای بین المللی

بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه ای بین المللی

مسئلة اصلی این پژوهش، بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه است، اینکه استفاده از استعاره چگونه به انسجام گفتمانی کمک می کند و مخفیگاه ایدئولوژی می شود. پس از روشن شدن این بعد از کارکرد استعاره، در مرحلة بعد به بررسی راهکارهای عملی پرداخته خواهد شد که می توان از آنها در تولید متون خبری بهره گرفت.

تقسیم بندی و مهمترین قطب های رسانه­ ای در جهان عرب

تقسیم بندی و مهمترین قطب های رسانه­ ای در جهان عرب

نقش رسانه ­ها در جهان عرب تا سال 2010 مهم نبود و رسانه ­ها، رسانه ­های دولتی بوده­ و ایدئولوژی نظام را تببین و تحکیم می­ کردند و در محدودیت و تحت نظارت حکومت و دولت بوده است. اما از سال 1995 اولین شبکه مستقل یعنی شبکه الجزیره (که شبکه ­ای است که تا حدی خارج از گفتمان دولت ­ها حرکت می ­کند) شروع به کار کرد.

سلفی، تصویر و بازسازی بدن(1)

سلفی، تصویر و بازسازی بدن(1)

اهمیت و تعداد کاربرهای پلاتفرم های رسانه های اجتماعی تصویرـ محور مانند اینستوگرام و تامبلر و برنامه هایی همچون سنپشات و واتزآپ به طور روز افزون گسترش می یابند. در فیسبوک نیز اکثر ارتباطات از طریق تصویر صورت می گیرد.

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجـه ویژه به بعد فنی پیشرفتهای ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می بیند. نوشتار حاضر به اثبات ایـن مـدعا مـی پـردازد کـه فضای مجازی در حال تغییر چارچوبهای دیپلماسی و سیاست بین الملل است.

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

نظام مندشدن و همگرایی رابطة دولت و مردم

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

در این مقاله تلاش خواهد شد که ضمن تبیین حکمرانی دوفضایی همراه، زمینه ها و روند رشد فناوری همراه، تعریف مفهومی دولت همراه، گونه شناسی مدل های دولت همراه، مز ایا و چالش های دولت همراه، رویکردها و نظریه های دولت همراه و موفقیت پذیرایی دولت همراه و در نهایت، دوفضایی شدن نظام حکمرانی دولت همراه مورد مطالعه و مداقه علمی قرار گیرد.

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

نتایج پژوهش نشان می دهد که محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان تأثیر دارد و بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مؤلفه های حل مسئله (اعتماد به نفس در حل مسئله، استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله، کنترل رفتار و هیجان های خود حین حل مسئله و حل مسئله به طورکلی) تفاوت معنادار وجود دارد و گروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مؤلفه های حل مسئله نشان دادند.

برجسته سازى

برجسته سازى

برجسته سازى یعنى این اندیشه که رسانه هاى خبرى با ارائه خبرها، موضوع هایى را که مردم درباره ی آنها مى اندیشند، تعیین مى کنند.

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

تنیدگی دنیای محتوای دیجیتالی با فرایندهای اقتصادی جهان اجتماعی شدة کنونی، برای کشورها ضرورتی برای تأمل استراتژیک در بحث «ثروت دیجیتالی» ایجاد کرده است. مقالة حاضر حاصل مطالعه ای عمقی در باب مسیر ثروت اندوزی دیجیتال کشور است.

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی

در این تحقیق به دنبال سنجش سطح مشارکت سیاسی در قالب های سنتی آن ایم. فردی که در خانه حضور دارد و از طریق تلفن همراه یا اینترنت، پیام سیاسی ارسال می کند، نمونه ای از مشارکت سیاسی است. با وجود این، چنین اقدامی نوع جدیدی از مشارکت سیاسی محسوب می شود.

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن

این مقالة پژوهشی تأثیرات حضور در فضای مجازی را بر شکل گیری هویت مدرن دانشجویان کاربر، در مقاطع مختلف تحصیلی بررسی می کند.

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

سپهر رسانه و چالش های پیش رو

این مقاله درصدد یادآوری چالش های سپهر رسانه به عنوان معضل یا مساله راهبردی است که راه حل آن نیز در همین چارچوب قابل تبیین است.

رسانه و آموزش پنهان

امکان سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت های رسانه ای در ایران

رسانه و آموزش پنهان

در این مقاله، نویسنده به بررسی دو مفهوم یادگیری و آموزش پنهان پرداخته است. با پذیرش این پیش فرض که حجمی از التهابات اجتماعی و فردی در حیات کنونی جامعه ایران، به یادگیری هایی بازمی گردد که موضوع وقوف آگاهی کنش گران نیست؛ برخی داده های کمی موجود مورد بررسی قرار گرفته اند تا وجود آموزش ها و یادگیری پنهان در جامعه ایران مورد آزمون قرار گیرد.

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

چالش ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی

سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی

این مقاله سیاست های جاری ایران در قِبال رسانه های اجتماعی و نیروهای تأثیرگذار بر این سیاست و روندهای آتی آن را بررسی می کند. بر این اساس، ضمن مصاحبه های رو در رو با 20 سیاست گذار کلیدی در ایران، شناختی متفاوت و تازه را نسبت به این مساله چالش برانگیز در عرصه سیاست گذاری رسانه های اجتماعی در ایران فراهم آورده است.

چرا اثرگذاری رسانه  های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

چرا اثرگذاری رسانه های ایرانی در جنگ نرم پایین است؟

به نظر می رسد در شرایط جنگ نرم، جز در پاره ای از موارد، عمده ی رسانه های داخلی در مجموع، نمره ی بالایی را از آن خود نمی کنند و به واقع در بسیاری از موارد در پازل دشمن بازی می کنند. با این وصف، این پرسش مطرح می شود که چرا رسانه های ایرانی در جنگ نرم کم خاصیت اند؟

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه

ساختار پیام های بصری و دریافت اثر توسط مخاطب

ایجاد این تعادل بصری در یک تصویر خود از طریق تقابل میان تقارن میان تقارن و عدم تقارن درساختار تصویر پدید می آید و مخاطب به سبب منطقی وساده بودن آن، به اثر متمایل می شود.

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نو ظهور

آینده نگاری رسانه های نوظهور، موضوعی نیست که در خلال دو نشست کارشناسی به دست آید بلکه نیاز به هم افزایی کارگروه هایی متشکل از افراد خبره در حوزه های مرتبط است که مسایل چندگانه ای را بررسی نمایند.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب