web
stats
فرهنگی

حافظ و معماری

حافظ و معماری

در طول تاریخ کشورمان یورش های زیادی به خاک ما صورت گرفته و در این یورش ها، بسیاری از آثار معماری از بین رفته است. ادبیات و شعر به دلیل عدم دسترسی دشمنان به آن در حافظة ملت ما، تا حدی از این تاراج مصون مانده است. به طور کلی از هرچه درگذشته کشورمان بخواهیم بیشتر بدانیم، باید آن را در ادبیات جستجو کنیم، که معماری نیز مشمول آن است.

امر زیبا یا امکان عقلانی؟

نگاهی به جایگاه زن در آرای ایمانوئل کانت؛

امر زیبا یا امکان عقلانی؟

یکی از بزرگ ترین منافع جنبش های زن محور در قرن بیستم این بود که زن بودگی از یک مساله بومی و شخصی به یک مساله ملی و اجتماعی تبدیل شد. این انتقاد همیشه بجا است که زنانگی تا به حال مغلوب گفتمان مردسالاری بوده و این دلایل تاریخی و اجتماعی و حتی ایدئولوژیک داشته، اما سوای انتقاداتی که اغلب به جنبش های زنان وارد است، این تغییر موضع درباره زن از ابژه گی (شیئیت) به سوژه گی (موضوعیت) دستاورد مهم این جنبش ها دست کم در نگاه نظری و گفتمانی بوده است.

از انقلاب تا تعطیلی دانشگاه

نگاهی به فرایند انقلاب فرهنگی در سال 59؛

از انقلاب تا تعطیلی دانشگاه

آخرین روزهای فروردین و اردیبهشت 59، انقلاب در حال اثرگذاری بر دانشگاه ها بود؛ وقایعی که از فروردین سال 59 آغاز شده بود و بعد از آن با سخنرانی امام خمینی و تأکید بر اسلامی شدن علوم در دانشگاه ها شتاب گرفت. در ماجرای معروف به انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها برای پاک سازی برخی استادان و دانشجویان و تألیف کتب دانشگاهی با رویکرد جدید تعطیل شدند.

آقای فیلسوف سخت اندیش

نگاهی به اندیشه های پدیدارشناسی هوسرل در علوم اجتماعی؛

آقای فیلسوف سخت اندیش

اگر یک جامعه آماری تحصیلکرده فلسفی را فرض کنیم، تا نام ادموند هوسرل را برای شان بیاوریم و از آنها درباب این فیلسوف سخت فهم اروپایی- آلمانی نظر و حرف بخواهیم؛ نیمی از متخصصان حوزه تفکر و اندیشه فلسفی به آرامی و با ملاحظه کامل پا پس می کشند و در نهایت کل آموزه های خودشان در باب او را در چند جمله کلی خلاصه وار بیان می کنند و تمام! از این رو است که به جرأت می توان گفت ادموند هوسرل فیلسوفی سخت و خاص اندیش نه تنها از برای غربیان که بالطبع از برای ما است.

هنر و فلسفه از منظر هگل

هنر و فلسفه از منظر هگل

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (1770ـ1831) یکی از مهمترین فلاسفه دو سه قرن اخیر غرب محسوب می شود. فیلسوفی بسیار مؤثر در سیر فلسفی و فکری غرب که فلسفه را مکانتی متعالی بخشید و بر بسیاری متفکران مابعد خود تأثیر گذاشت. بحث در این باب یا در باب ماهیّت نظام فلسفی او و به دلیل آنچه گفته شد، تأثیر بر فلسفة خاص امثال مارکس که فلسفه را عامل تغییر جهان می دانستند نه تفسیر آن نیست، بلکه تأمل بر این معناست که این فیلسوف بزرگ، آرای بسیار جالب توجهی در باب هنر و زیبایی و البته قابل تأمل و نقد دارد.

چشم و چراغ فرهنگ امروز

او چیز دگر داند، او چیز دگر سازد

چشم و چراغ فرهنگ امروز

شفیعی کدکنی شخصیتی چند بعدی است که در زمینه های گوناگون همچون شعر و شاعری، نقد ادبی، تصحیح متن، تحقیقات ادبی، ترجمه و تدریس فعالیت کرده و در هر زمینه نیز کارنامه ای درخشان دارد. شعر شفیعی کدکنی از دهه چهل تاکنون در عین حال که تصویری روشن از تحولات جامعه ما بوده و صدای بخش وسیعی از مردم همین جامعه را بازتاب داده است، جلوه گاه عواطف صادقانه و شور و هیجان سراینده آن نیز هست.

سنت سیاست نامه نویسی در ایران

به مناسبت روز سعدی

سنت سیاست نامه نویسی در ایران

سیاست نامه نویسی در تبار خود برای ایرانیان هیچگاه نتوانسته است از مرزهای وعظ و تحذیر و زنهار بگذرد و به همین سبب همواره در محاط قصه واری و ادب ورزی محصور بوده است.اما ایرانیان پس از حمله اعراب به سرزمین خود هماره برای نایل آمدن به یک نظام اداری و سیاسی، سیاست نامه نویسی را در ورطه هولناک قصه نویسی و وعظ و تنذیر سوق داده اند و بیان آرمان بزرگ «شهریاری ایرانی» را تباری ادبی و قصوی بخشیده اند.

حضرت حافظ در ادبیات روسی

حضرت حافظ در ادبیات روسی

آشنایی نویسندگان و خوانندگان با ادبیات فارسی بیش از یک قرن زودتر از آشنایی نویسندگان و خوانندگان ایرانی با ادبیات روسی صورت گرفت. از آن پس نویسندگان و شاعران روس مجذوب فرهنگ و ادبیات ایران گشتند و به تدریج به شناخت دیگر شاعران بزرگ ایران، از جمله حافظ، روی آوردند، مخصوصاً اینکه انتشار «دیوان غربی ـ شرقی» گوته، آوازة حافظ را به گوش فرهیختگان روس رسانده بود.

زن در ادبیات عرفانی

زن در ادبیات عرفانی

تصویر واقعی زن در آئینه ادبیات آن گونه که شایسته است منعکس نگردیده و نگاه شاعران و داستان سراها در باره زن متفاوت مطرح شده. برخی زن را مجلا و منعکس کنندة خداوند دانسته اند و برخی دیگر مردان را از هم صحبتی و مشاورت با او منع کرده اند؛ ولی واقعیت آن است که باورها، اعتقادها و یافته های هر فرد در باره حقایق عالم هستی متفاوت است و همین امر موجب تفاوت دیدگاه آنان نسبت زن نیز می شود.

عطار و ابن عربی

به مناسبت 25 فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری

عطار و ابن عربی

در این مقاله سعی کرده ام نسبت و ارتباط دو تن از بزرگترین حکیمان و عارفان حوزه اسلامی را مورد بحث و تأمل قرار دهم. از یک سو فریدالدین عطار نیشابوری که به حق یکی از سرآمدان مطلق اظهار و اکمال حضور عرفان در شعر فارسی است و دیگر سو شیخ محیی الدین ابن عربی که او را بزرگترین عارف نظری جهان اسلام می شناسند.

راوی ایران بین دو انقلاب

بررسی انتقادی کارنامه یرواند آبراهامیان در گفتارهایی از هاشم آقاجری و محمد مالجو؛

راوی ایران بین دو انقلاب

کمتر کتاب یا پژوهش معتبری در زمینه تاریخ معاصر ایران می یابیم که در منابع و مآخذ آن به کتاب ارزشمند «ایران بین دو انقلاب» اشاره نشده باشد. یرواند آبراهامیان اگر همین یک کتاب را نوشته بود در زمره ارزنده ترین مورخان جدید ایران قرار می گرفت. اگرچه این مورخ نام آور کتاب ها و مقالات فراوان دیگری نیز در کارنامه دارد از جمله تاریخ ایران مدرن، کودتا، اسلام رادیکال، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، مردم در سیاست ایران و اعترافات شکنجه شدگان.

راز برتری انسان

راز برتری انسان

در این مقاله نویسنده می پرسد که چه رازی در آفرینش انسان بوده است که خدا به فرشتگان دستور کرنش و تعظیم می دهد؟ این راز برتری انسان چیست؟

اومانیسم سکولاریسم نیست

امکان اومانیسم اسلامی به روایت محمد لگنهاوزن؛

اومانیسم سکولاریسم نیست

مفهوم کلیدی و اساسی اومانیسم در تصور رایج ما به معنای انسان محوری به جای خدامحوری است و بر این اساس سخن گفتن از «اومانیسم اسلامی» عجیب به نظر می آید. محمد لگنهاوزن اما به جنگ این تصور رایج اما به زعم او غلط می رود. او در گفتار پیش رو که در دانشگاه شریف ارایه شده با نشان دادن معناهای متکثر و متنوع مفهوم اومانیسم نشان می دهد که اتفاقا آن تصور رایج سخت غلط است و تنها اشاره به برخی از خوانش ها از این مفهوم دارد.

فوکو را به یاد بیاور

درباره اهمیت آثار فوکو به رغم توصیه ژان بودریار

فوکو را به یاد بیاور

محورِ اصلی تحلیل های تاریخی فوکو شکل گیری های سوژه شدن است که از طریق گفتمان های تاریخی در هر مقطعی به ظهور می رسند. در اینجا است که می توان نقد ژان بودریار را در کتاب «فوکو را فراموش کن»، ارزیابی ای شتاب زده و تا حد قابل توجهی سطحی از مفهوم قدرت در آثار فوکو دانست.

عقل؛ داور وحی

نگاهی به تاملات کلامی و اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛

عقل؛ داور وحی

شرع در اندیشه خواجه به منظور جبران کاستی های عقل لازم است.بنابراین حکم شرع در این موارد ضروری است چراکه پیامبران برای هدایت انسان ها و تمرکز بر مساله تربیت آنها و نیز عدالت اجتماعی برانگیخته شدند و آنچه ایشان آورده اند هر چند موافق عقل اما در برخی موارد بالاتر از آن است؛ یعنی ساحتی است که قدرت عقل از درک آن عاجز است. با این حال خواجه نصیر عقل را داور وحی قرار داده است.

سوسوی نور، نجوای صدا

دیانت در اندیشه فیلسوفان قاره ای در گفتارهایی از بابک عباسی، محمد ابراهیم باسط و میثم سفیدخوش؛

سوسوی نور، نجوای صدا

فلسفه دین به عنوان یک شاخه پژوهشی مستقل در نیم سده اخیر، از دل سنت فلسفه تحلیلی بر آمده است و شکل و شمایل و خصایص و ویژگی های این سنت فکری را دارد. اگرچه بدون شک و تردید، فلسفه دین به مثابه تامل فلسفی در مورد دین، از دغدغه های اساسی همه فیلسوفان از جمله فیلسوفان موسوم به قاره ای نیز بوده و هست.

دریافت من از استاد همائی

دریافت من از استاد همائی

پروفسور رضا در پنجم دی سال جاری وارد صدوچهارمین سال از عمرش شد که بی اغراق می توان گفت حدود نُه دهه آن به علم و ادب سپری گردید.دانشوری که فارغ از جایگاه ممتاز علمی اش در سطوح جهانی، دلبستگی اصلی اش معنویت، فرهنگ ایرانی و ادبیات پربار فارسی است.به تازگی نیز کتاب «گلچینی از مقالات فرهنگی» ایشان را چاپ کرده که به تنهایی درسی بزرگ است، برای همگان و به ویژه جوانان که: «میاسای زآموختن یک زمان»! وجه غالب همین کتاب نیز تاریخ و ادبیات ایران است و آنچه در پی می آید، بخشی از آن است.

ایران و فلسفه یونان

ایران و فلسفه یونان

شاید نتوان کسی را یافت که چون از او درباره خاستگاه فلسفه بپرسند، جایی جز یونان باستان را نشان دهد؛ اما پروفسور بویس آغازگران فلسفة یونانی را دانش آموختگان مکتب زرتشت می داند، هرچند به مذاق غربیان خوش نیاید که دوست دارند تاریخ علوم را به هر شکلی که شده به یونان برسانند.

تاریخ نوشته خواهد شد

تاریخ نوشته خواهد شد

با آنکه چهار سال از درگذشت مرحوم استاد باستانی پاریزی گذشته است، عنایات ایشان در حق روزنامه اطلاعات همچنان ادامه دارد؛ نمونه اش مقاله حاضر که آقای مهندس حمید باستانی در چند سطر کوتاه نوشته اند: برنامة روزانة من خواندن و غلط گیری کتاب های پدر است با کمک دردانه خانم. در حال غلط گیری کتاب «حصیرستان» بودیم و مقالة اصلی آن که در باب طبری است و تاریخ نویسی او و گرفتاری هایی که تاریخ نویسان هر دوره دارند.

مولانا و انسان معاصر

مولانا و انسان معاصر

مولانا با وجدان انسان سخن می گوید. آن وجدان وقتی مستقیماً مورد خطاب قرار گیرد در همه زمان ها از نگاه مولانا می تواند تأثیر بپذیرد. یعنی خطاب مولانا چنان چه مورد توجه انسان قدیم بود می تواند بر اثر آن عنصر وجدانی مورد توجه انسان امروز نیز قرار بگیرد و انسان امروز هم با همان اساس و محور خود می تواند مورد خطاب مولانا قرار گیرد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب