web
stats
فرهنگی

دستکاری داده ها و آمار اقتصادی در کدام کشورها رواج دارد؟

دروغ پردازان بزرگ

دستکاری داده ها و آمار اقتصادی در کدام کشورها رواج دارد؟

دنیا را بدون آمار تصور کنید. دولت ها ناگزیر خواهند شد در فضایی تاریک کورکورانه پیش بروند، پول و سرمایه سرمایه گذاران به باد فنا خواهد رفت، پژوهشگران بیکار می شوند و حوزه های انتخابیه و جناح های سیاسی برای پیروزی کاندیداهای محبوب خود، به جان هم می افتند.به همین دلیل است که در سراسر دنیا هزاران موسسه دولتی و مستقل و صدها هزار محقق و تحلیلگر به گردآوری اطلاعات و آمار و پردازش آنها مشغول اند تا دنیای پیش رو، تصویری واضح تر به خود بگیرد.

نقش تکنولوژی های نوین در هویت فرهنگی جوانان

نقش تکنولوژی های نوین در هویت فرهنگی جوانان

عمده ترین دغدغه ای که امروزه جهانیان به ویژه کشورهای غیرغربی را فرا گرفته است نگرانی هویت زدایی و استحاله فرهنگی است که امروزه به مدد تکنولوژی های نوین اینترنت و ماهواره و درفرایند پرشتاب فرهنگ پذیری، تشدید شده است.

بایسته های مقابله با معضل قاچاق در کشور

بایسته های مقابله با معضل قاچاق در کشور

قاچاق یکی از معضل های مهم اقتصاد ملی است که نه تنها مانع مسیر سالم پیشرفت اقتصادی می شود بلکه آسیب های قابل توجهی را در حوزه های اجتماعی به کشور وارد می کند. از این رو مقابله مؤثر با این رویه غیرقانونی، دستاوردهای مهمی را از نظر توسعه و رونق اقتصاد کشور موجب خواهد شد.

چرا جهان روستایی، به دنیای شهرنشین تبدیل شده است؟

سودای شهرنشینی

چرا جهان روستایی، به دنیای شهرنشین تبدیل شده است؟

گزارش های سازمان ملل از موج بی سابقه رشد شهرها خبر می دهد، رشدی که در تاریخ نظیر ندارد. سال 2007 از این منظر، نقطه عطفی به شمار می رود چرا که از این سال به بعد جمعیت شهری دنیا بر جمعیت روستایی پیشی گرفته است.

سویه های فرهنگی آینده جنگ های سایبری

سویه های فرهنگی آینده جنگ های سایبری

انقلاب اطلاعاتی در سال های اخیر، حتی تعریف جنگ ها را نیز در بسیاری موارد تغییر داده و امروزه جنگ های جدید با واژگانی همچون جنگ های اطلاعاتی، جنگ های نرم و یا جنگ های سایبری تعریف می شوند. در واقع، همسو با گسترش اطلاعات در جهان معاصر، سبک های نوینی از جنگ شکل گرفته که بر پایه اطلاعات و نبرد اطلاعاتی قابل تبیین هستند. در این نوشتار با عنوان «سویه های فرهنگی و اجتماعی آینده جنگ های سایبری» تلاش می شود نکته ها و مباحثی ویژه درباره برخی سویه ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی جنگ سایبری - با تمرکز با جمهوری اسلامی ایران- مطرح شود.

تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی

تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی

این مقاله با عنوان «تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشور» به انتقال تجربه مدیریتی می پردازد؛ در شرایط رفاقت، احساس خودی بودن غلبه دارد که با انتقال و استفاده از تجارب مدیریتی همراه می شود؛ و در شرایط بیطرفی، نوعی احتیاط و محافظه کاری ظهور می کند که انتقال و استفاده از تجربه را به امور دیگری مربوط می سازد.

الزامات راهبردی در مدیریت بحران جنگ نرم

الزامات راهبردی در مدیریت بحران جنگ نرم

هدف این مقاله با عنوان «الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران جنگ نرم» تدوین راهبردهای بهینه برای مدیریت بحران و مصون سازی جامعه از آسیب پذیری در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانگان است.

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

این مقاله بر آن است تا با مطالعة میزان امنیت جنسی زنان در فضای عمومی و نقش پوشش آنها در میزان امنیت، نظریة آسیب سازی بزه دیده را آزمون کند و به پرسش های تحقیق پاسخ دهد. به این منظور، اطلاعات تحقیق درقالب روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه و نظرخواهی از 300 دانشجوی دانشگاه خوارزمی به دست آمد.

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

مقاله با عنوان «تأملی بر نسبت میان فناوریهای اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی» سعی دارد ضمن توصیف و تبیین تأثیر فرهنگ، جامعه و سنتهای برآمده از آن بر فضای مجازی و مناسبات و محتوای درون آن، واز دیگر سو، تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ، کنش های اجتماعی، هویت، نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی، بر این نکته تأکید کند.

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصـویری مربوط به دهه های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطـع زمـانی ارتبـاط معنـاداری وجود دارد؟».

جهانی شدن و هنر معاصر

جهانی شدن و هنر معاصر

در این مقاله با عنوان «بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر» که از نوع نظری و روش توصیفی– تحلیلی است، سعی گردید که با گردآوری اسناد کتابخانه ای، تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب در یک بازه زمانی از 1960 یعنی آغاز هنر پستمدرن تا زمان حاضر و در شاخه های گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

یافته های پژوهش کنونی با عنوان «بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج» نشان می دهد بین متغیرهای خانواده، وضعیت اقتصادی، افزایش توقعات، بیکاری، سنگینی مخارج ازدواج، انحرافات اجتماعی و اخلاقی، کارکرد نامناسب رسانه ها، ترس از آینده و تضعیف باورهای دینی با متغیر نگرش منفی به ازدواج رابطه معنادار وجود دارد.

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

رسانه های اجتماعی

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

در این نوشتار با عنوان «تغییر الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی آینده»، رسانه های اجتماعی اینترنتی را یکی از اشکال نوین رسانه معرفی می کند که الگوی ارتباط خطی بین فرستنده و گیرنده را به چالش کشیده اند. در این شبکه ها، هر کاربر هم فرستنده و هم گیرنده است و کاربران با الگوهای متفاوتی که بستگی به شیوه طراحی شبکه دارد، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

آنچه این مقاله در پی آن است، تببین تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایة آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایة مفهـوم هـای «بـداهت»، «ذات واقـع » و «نگاه و تصوری» است. در این مقالـه، پس از بررسی جایگاه بحث پدیدارشناسی در سینمای کیارستمی، بحث بداهت را تحلیل خواهیم کرد.

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

فرهنگ مالیاتی یکی از راه های نسبتا جدید وصول مالیات می باشد که اعتلای آن باعث بالا بردن کارایی دسـتگاه مالیاتی و جمع آوری بیشتر مالیات می شود.

سبک زندگی و الگوی مصرف

سبک زندگی و الگوی مصرف

هدف اصلی پژوهش حاضر با عنوان «سبک زندگی و الگوی مصرف (مورد مطالعه: تلفن همراه)» توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخص های سبک زندگی در بین دانشجویان است. چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است.

آثار هنری چگونه ارزش گذاری می شوند؟

بهای هنر

آثار هنری چگونه ارزش گذاری می شوند؟

هر سال میلیاردها دلار در جهان برای خرید آثار هنری پرداخت می شود. برخی از آثار با قیمت های چند ده میلیون دلاری میان کلکسیون دارها و مالکان خصوصی مبادله می شوند. به راستی چه معیاری برای پرداخت این مقدار پول برای یک اثر هنری وجود دارد؟

بررسی سهم سیاست های فرهنگی – اجتماعی در سیاست های کلی نظام

اسناد بالادستی و قوانین برنامه در جمهوری اسلامی ایران

بررسی سهم سیاست های فرهنگی – اجتماعی در سیاست های کلی نظام

این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید.

انسان و چرخه مصرف گرایی

انسان و چرخه مصرف گرایی

همه مولفه های زندگی از خوردن و آشامیدن، تجارب شخصی و اجتماعی، تمام تولیدات صنعتی و هنری، و خلاصه تمام آنچه زندگی امروزه ما را تشکیل می دهد در سه فاز تولید، عرضه و مصرف خلاصه شده است. هرآنچه که تولید می کنیم و هرآنچه که در زندگی شخصی یا اجتماعی. تجربه می کنیم به صورت عمده یک هدف دارد و آن هم عرضه هر چه بهتر در فضاهای اجتماعی یا اقتصادی و مصرف شدن بیشتر و بیشتر.

بدن، ادراک فضا و خلق مکان

بدن، ادراک فضا و خلق مکان

نسبت میان بدن انسان، ادراک فضای خلق شده و خلق مکانیت فضا، نسبتی است دیرینه در تاریخ معماری ملل مختلف که می توان آن را در هر دورة زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار داد. اساساً هنر هر سرزمین را نخست در نسبتش با ابعاد وجودی بدن انسان می سنجند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب