web
stats
فرهنگی

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

این مقاله بر آن است تا با مطالعة میزان امنیت جنسی زنان در فضای عمومی و نقش پوشش آنها در میزان امنیت، نظریة آسیب سازی بزه دیده را آزمون کند و به پرسش های تحقیق پاسخ دهد. به این منظور، اطلاعات تحقیق درقالب روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه و نظرخواهی از 300 دانشجوی دانشگاه خوارزمی به دست آمد.

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

مقاله با عنوان «تأملی بر نسبت میان فناوریهای اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی» سعی دارد ضمن توصیف و تبیین تأثیر فرهنگ، جامعه و سنتهای برآمده از آن بر فضای مجازی و مناسبات و محتوای درون آن، واز دیگر سو، تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ، کنش های اجتماعی، هویت، نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی، بر این نکته تأکید کند.

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصـویری مربوط به دهه های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطـع زمـانی ارتبـاط معنـاداری وجود دارد؟».

جهانی شدن و هنر معاصر

جهانی شدن و هنر معاصر

در این مقاله با عنوان «بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر» که از نوع نظری و روش توصیفی– تحلیلی است، سعی گردید که با گردآوری اسناد کتابخانه ای، تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب در یک بازه زمانی از 1960 یعنی آغاز هنر پستمدرن تا زمان حاضر و در شاخه های گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

یافته های پژوهش کنونی با عنوان «بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج» نشان می دهد بین متغیرهای خانواده، وضعیت اقتصادی، افزایش توقعات، بیکاری، سنگینی مخارج ازدواج، انحرافات اجتماعی و اخلاقی، کارکرد نامناسب رسانه ها، ترس از آینده و تضعیف باورهای دینی با متغیر نگرش منفی به ازدواج رابطه معنادار وجود دارد.

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

رسانه های اجتماعی

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

در این نوشتار با عنوان «تغییر الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی آینده»، رسانه های اجتماعی اینترنتی را یکی از اشکال نوین رسانه معرفی می کند که الگوی ارتباط خطی بین فرستنده و گیرنده را به چالش کشیده اند. در این شبکه ها، هر کاربر هم فرستنده و هم گیرنده است و کاربران با الگوهای متفاوتی که بستگی به شیوه طراحی شبکه دارد، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

آنچه این مقاله در پی آن است، تببین تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایة آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایة مفهـوم هـای «بـداهت»، «ذات واقـع » و «نگاه و تصوری» است. در این مقالـه، پس از بررسی جایگاه بحث پدیدارشناسی در سینمای کیارستمی، بحث بداهت را تحلیل خواهیم کرد.

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

فرهنگ مالیاتی یکی از راه های نسبتا جدید وصول مالیات می باشد که اعتلای آن باعث بالا بردن کارایی دسـتگاه مالیاتی و جمع آوری بیشتر مالیات می شود.

سبک زندگی و الگوی مصرف

سبک زندگی و الگوی مصرف

هدف اصلی پژوهش حاضر با عنوان «سبک زندگی و الگوی مصرف (مورد مطالعه: تلفن همراه)» توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخص های سبک زندگی در بین دانشجویان است. چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است.

آثار هنری چگونه ارزش گذاری می شوند؟

بهای هنر

آثار هنری چگونه ارزش گذاری می شوند؟

هر سال میلیاردها دلار در جهان برای خرید آثار هنری پرداخت می شود. برخی از آثار با قیمت های چند ده میلیون دلاری میان کلکسیون دارها و مالکان خصوصی مبادله می شوند. به راستی چه معیاری برای پرداخت این مقدار پول برای یک اثر هنری وجود دارد؟

بررسی سهم سیاست های فرهنگی – اجتماعی در سیاست های کلی نظام

اسناد بالادستی و قوانین برنامه در جمهوری اسلامی ایران

بررسی سهم سیاست های فرهنگی – اجتماعی در سیاست های کلی نظام

این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید.

انسان و چرخه مصرف گرایی

انسان و چرخه مصرف گرایی

همه مولفه های زندگی از خوردن و آشامیدن، تجارب شخصی و اجتماعی، تمام تولیدات صنعتی و هنری، و خلاصه تمام آنچه زندگی امروزه ما را تشکیل می دهد در سه فاز تولید، عرضه و مصرف خلاصه شده است. هرآنچه که تولید می کنیم و هرآنچه که در زندگی شخصی یا اجتماعی. تجربه می کنیم به صورت عمده یک هدف دارد و آن هم عرضه هر چه بهتر در فضاهای اجتماعی یا اقتصادی و مصرف شدن بیشتر و بیشتر.

بدن، ادراک فضا و خلق مکان

بدن، ادراک فضا و خلق مکان

نسبت میان بدن انسان، ادراک فضای خلق شده و خلق مکانیت فضا، نسبتی است دیرینه در تاریخ معماری ملل مختلف که می توان آن را در هر دورة زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار داد. اساساً هنر هر سرزمین را نخست در نسبتش با ابعاد وجودی بدن انسان می سنجند.

بازتولید ثروت از طریق به کارگیری دارایی های فرهنگی

اقتصاد خلاق راهی به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت

بازتولید ثروت از طریق به کارگیری دارایی های فرهنگی

مزیت اصلی اقتصاد ایران، حتی با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و سرمایه گذاری در حوزه صنایع خلاق تنها جایگزین و منبع پایدار برای اقتصاد وابسته به نفت است. مساله اساسی آن است که چگونه میتوان درآمد صنایع خلاق (اقتصاد خلاق) را جایگزین درآمد نفت (اقتصاد نفت) کرد.

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصـویری مربوط به دهه های 70 ،60 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطـع زمـانی ارتبـاط معنـاداری وجود دارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ بـه خصـوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، بین مد و رسانه نوعی گفت وگوی فرهنگی بـروز می کند.

چرا طلاق زیاد شده است؟

بررسی زیان های اقتصادی افزایش نرخ طلاق؛

چرا طلاق زیاد شده است؟

در این نوشتار سعی بر تمرکز روی مساله اثرگذاری ازدواج و طلاق روی سلامت افراد شده و به بقیه جوانب پرداخته نشده است. در ادامه مطلب نیز به بیان مساله بحران ازدواج و طلاق که در حال حاضر به زغم نویسنده گریبانگیر کشور شده است، پرداخته شده است.

هویت فرهنگی چیست؟

هویت فرهنگی چیست؟

در موضوع هویت فرهنگی، همواره چند پرسش پیش روی ما است: نخست آنکه این هویت با چه اجزایی شکل می گیرد؟ این هویت چگونه، به چه وسیله و در چه فرایندی به وجود می آید و تحول پیدا می کند؟ آیا هویت فرهنگی، موقعیتی واحد و یکپارچه است و یا متکثر و چند پاره و در هر یک از این دو حالت چه ویژگی ها و چه پی آمدهایی دارد؟ و سرانجام اینکه هویت فرهگی چه رابطه ای با کنش های اجتماعی، نهادها و فرایندهای جامعه می یابد؟

پرخاشگری مدرن

آیا جامعه ایرانی در شبکه های اجتماعی گستاخ تر شده است؟

پرخاشگری مدرن

چندان عجیب نیست مردمی که در عصبانیت، گوی رقابت را از دیگر کشورها می ربایند و رتبه دوم جهان را در فهرست عصبانی ترین مردم دنیا به نام خود رقم می زنند همه جا عصبانی باشند؛ در خانه، در خیابان، در محل کار، در استادیوم های ورزشی و این روزها حتی در فضای مجازی! کسانی که تا دیروز با کوچک ترین خشم و ناراحتی، در ملأعام با یکدیگر دست به یقه می شدند و در کنار مشت و لگد، چند دشنام هم نثار یکدیگر می کردند، حالا ابزارهای مدرن تری برای تخلیه روانی خود پیدا کرده اند: شبکه های اجتماعی!

فضای مجازی، سلبریتی و شهرت عمومی

فضای مجازی، سلبریتی و شهرت عمومی

آلیس مارویک در کتاب «به روز رسانی وضعیت: سلبریتی، شهرت عمومی و برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی» چگونگی ورود «وضعیت مجازی» به فناوری وب دو را مورد بررسی قرار داده و همچنین توضیح می دهد که ممکن است نرم افزارهای اجتماعی محبوب به جای آنکه با نابرابری به مبارزه برخیزند آن را گسترش دهند.

بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم

بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم

این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که «از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟».

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب