web
stats
فرهنگی

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

وقتی سخن از میراث مردم شناسانه فرانسوی ( و تقریباً همیشه باید اضافه کرد بریتانیایی) برای کشور خود می زنیم و بر نیاز به چرخشی اساسی به سوی مدرن کردن این رشته و سوق یافتن به سمت انسان شناسی می بریم، ابداً با بحثی در مورد دو کلمه روبرو نیستیم. بلکه جهانی از اندیشه این دو واژه را از هم جدا می کند.

ایدئولوژی مصرف گرایی

تأملی در دوگانگی های اندیشه در حوزه ی فرهنگ و سبک زندگی

ایدئولوژی مصرف گرایی

وقتی قرار است درباره ی سبک زندگی در جامعه ی ایرانی سخنی به میان بیاید و تحلیلی ارائه شود، مسیر تحلیلی رایج به این صورت است: موضوع سبک زندگی به موضوع مصرف منتقل می شود و در بحث مصرف نیز از اندیشه های انتقادی مکتب فرانکفورت استفاده می شود.

در باب ابهام در تعاملات ایرانیان

در باب ابهام در تعاملات ایرانیان

یکی از مباحث مهمی که در باب نظام فرهنگی و روابط ایرانیان گفته شده، الگوها و منطق این روابط و تعاملات است. اینکه چه قواعد فرهنگی و اجتماعی ای نظام تعاملات ایرانیان را شکل می­ دهند و مبنای اصلی فهم وضعیت تعاملی، فهم کنش های نمادین طرف مقابل و در نهایت ساماندهی کنش های خود فرد است. در این زمینه همیشه از پیچیدگی فضای تعاملی ایرانیان صحبت شده است، اینکه ایرانیان در منظومه ای از الگوها و قواعد تعاملی ای کنشگری می کنند که بسیار تو در تو و پیچیده هستند.

سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

امروزه نقش و اهمیت اقتصادی فعالیت های فرهنگی به میزانی است که این فعالیتها را به یکی از شالوده های اساسی نظام اقتصادی تبدیل کرده است.مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و رابطه میان آن دو در حوزه علوم اجتماعی می پردازد.

از خلاقیت نترس!

درباره دوقلوهای به هم چسبیده

از خلاقیت نترس!

ممکن است شنیده باشید که می گویند هر فردی در وجودش خلاقیت دارد و کودکان اغلب خلاق به نظر می رسند. ولی خیلی از ما زمانی که به بزرگسالی می رسیم، اعتماد به نفس بروز خلاقیت هایمان را از دست می دهیم و به فردی تبدیل می شویم که از ایده های خلاقانه هراس دارد. بسیاری از روانشناسان و متخصصان حوزه پرورش خلاقیت معتقدند بزرگترین مانع برای خلاقیت، ترس است. خیلی از ما می دهیم، به جای ادامه دادن آن و زمانی که کار موفقیت آمیزی انجام خلق چیزی جدید، برای اجتناب از پیامدهای ترس مان متوقف می شویم.

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن

پژوهش حاضـر به دنبال شناخت عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش نوجوانـان و جوانـان بـه بزهکاری است. در این مقاله، نخسـت پیشـینه و چـارچوب نظـری تحقیـق مطـرح و سـپس بـه فرضیه ها و روش تحقیق اشاره می شود. آنگاه نتایج و یافته های پژوهش به طور مختصـر و مفید ارائه خواهد شد. سرانجام در بخـش پایـانی مقالـه بـه پیشـنهادها و راهکارهـای پیشگیری از بروز و شیوع پدیده بزهکاری در سطح جامعه خواهیم پرداخت.

به سوی شادکامی ماندگار

به سوی شادکامی ماندگار

هنگام تجسم یک روز شاد یا یک زندگی شاد، چه تصاویری به ذهن می آید؟ این تصاویر در نظر بعضی افراد ممکن است غذا خوردن با دوستان یا اعضای خانواده، زمانی که در کنار هم اند، می‎خندند، داستان می گویند و سرشار از احساس محبت هستند، باشد. اکثر پژوهشگران شادکامی را با سه مولفه فراوانی موارد عاطفه مثبت، موارد کمی از عاطفه منفی و سطح بالای رضایتمندی از زندگی تعریف می کنند.

شهر و حاشیه هایش

شهر و حاشیه هایش

کلید آینده توسعه شهری در گروی برنامه ریزی در مورد پدیده مهاجرت به شهرها است زیرا در غیر این صورت با خطر انتقال همه مشکلات این سکونتگاه های حاشیه ای در مقیاس بزرگ به کل شهرها یمان روبرو خواهیم بود.

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی، یعنی ایجاد وضعیتی که در آن ضمن حفظ و تحکیم ارزش های فرهنگی ملی ودینی، اهداف اقتصادی مورد نظر جامعه نیز محقق می شود. در واقع نسبت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ به معنای توجه به شرایطی است که در آن هم حوزه ارزش های فرهنگی از آسیب های طرح های توسعه ای و اقتصادی در امان می ماند (پیوست فرهنگی) و هم رفتارهای افراد جامعه و فرهنگ عمومی به گونه ای است که دستیابی به اهداف اقتصادی را تسهیل می کند.(صرفه جویی، گفتمان سازی).

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

نظریه ی خانه، خانواده و خیابان در سینمای فرهادی؛

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

سینمای فرهادی نشان می دهد که در زندگی امروز ایرانی باید برخلاف نظریه های کسانی چون لفور، اوج هیجانات مدرنیته را در خانه جست وجو کرد و نه در خیابان های شهر. در جامعه ی ایران، خانه تنها محل تحرک است که طبعاً تحرکات درونی آن باعث ایجاد خطرهای جدی برای خانواده می شود. ما مدرنیته و ناخوشایندی های آن را در درون خانه تجربه می کنیم و نه در فضای زندگی روزمره در شهر.

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

شاید مهمترین نقش در شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر عهده فرهنگ است و از این روست که بدون تحقق «جامعه تراز انقلاب اسلامی» در امر تحقق اقتصاد مقاومتی، توفیقی حاصل نخواهد شد.

مواجهه فرهنگ با مرگ

مواجهه فرهنگ با مرگ

آیین های مرتبط با مرگ پیوندِ مستحکم و ناگسستنی با فرهنگِ هر جامعه ای دارد که بسته به نوعِ باورها، دین و مذهب دستخوش تغییراتی می شوند. امّا، با این وجود، مطالعات حاکی از آن است که این آیین ها با شباهتی شگرف در سراسرِ دنیا انجام می شود.در این زمان، یعنی زمانِ وقوعِ مرگ، در پی فقدان و از دست دادنِ یک فرد از یک نظام خانوادگی نوعی آشفتگی میان بازماندگان به وجود می آید که این بازماندگان با انجامِ آیین ها ومناسکِ برگرفته از دین سعی می کنند پدیدۀ مرگ و زشتیِ آن را به امری مقدس تبدیل کنند.

عقل گرایی، نقل گرایی در سیر و بسط تاریخ ایران

عقل گرایی، نقل گرایی در سیر و بسط تاریخ ایران

بحث فقیهان بحث عقلی است. نقل را باید فهمید. همه که نقل را یکسان نمی‎فهمند. اگر اینطور بود، اگر همه یکسان نقل را می‏فهمیدند، علم دین اصلاً موضوع نداشت. اصلا علم تفسیر و روایه و اصول و ... لزومی نداشت. دین از عقل جدا نیست. آدمی از عقل جدا نیست. این زندگی و نظام زندگی از عقل جدا نیست. فقه و علم دین هم در متن این زندگی است و نمی‏تواند از عقل جدا باشد.

نت فلیکس و آینده فرهنگ تلویزیون در دنیا

نت فلیکس و آینده فرهنگ تلویزیون در دنیا

به طــورعمومــى خاطــره جمعــى هــر گــروه، جامعــه یــا فرهنــگ در هــردهــه، حــول محــوربرخــى ابژه هــاى فرهنگــى شــکل مى گیــرد کــه بــه تعبیــر فدرســتون، ابژه هــاى نســلى در آن شـکل مى گیـرد. نتیجـۀ آن، همـان چیـزى خواهـد بــود کــه بالــس، از آن بــا عنــوان ذهنیــت نســلى یــاد مى کنــد. حجــم بزرگــى از ایــن ابژه هــاى نسـلى و بـه تبـع آن ذهنیت هـاى نسـلى در جهان از خــلال ســریال هاى تلویزیونــى ســاخته مى شــود.

اکونوموزه حیاتی، تجربه ای برای صیانت از فرهنگ بومی

اکونوموزه حیاتی، تجربه ای برای صیانت از فرهنگ بومی

امروزه موزه ها یک پدیده اجتماعی چند منظوره هستند که دیگر تنها انباری اشیاء یا جایی پر از ویترین که مجموعه ای از عتیقه ها را در خود جای داده اند نیست، بلکه امروزه موزه ها به مثابه یک پدیده اجتماعی تنوع بسیار یافته است و اشکال متنوعی از باغ موزه و اکوموزه و موزه های باز و بدون شیء را شامل می شود.

زنان، زبان مادری و فهم و ادراک جهانی

زنان، زبان مادری و فهم و ادراک جهانی

سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی سازمان ملل سال «ادراک جهانی» و «ساختن پلی بین تفکر و ادراک جهانی و اقدامات محلی» نام گذاری شد. سازمان ملل در بیانیه ای هدف از این نام گذاری را تلاش برای ایجاد جنبشی جهانی برای درک و فهم انسان، ارتباط های بین انسانی و همچنین تمامی ارکانی که به زیست انسانی یاری می رسانند، عنوان کرده است. از سوی دیگر موضوع و تم اصلی روز جهانی زن در سال ٢٠١٦، جهت تسریع اهداف توسعه پایدار تا سال ٢٠٣٠ بر تحقق برابری جنسیتی، توان افزایی زنان و حقوق بشر زنان تمرکز خواهد داشت.

مجلس و برنامه ریزی برای «فرهنگ۹۵»

افزایش بودجه رافع مظلومیت نیست

مجلس و برنامه ریزی برای «فرهنگ۹۵»

یکی از بحث های مهم در پایان هر سال، میزان بودجه اختصاص یافته به نهادها و سازمان ها برای فعالیت های سال بعد است؛ سهم فرهنگ از بودجه ۹۵ چقدر است؟

ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ

ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ

مردمان ایران زمین در روزگار باستان، آفرینندگان فرهنگ و معماری فاخر و گران مایه ای بودند که امروز بخشی از داده های آن را در دست داریم و از بخش های ناپدیدشده آن نیز نشانه ها و اشاره ها به جای مانده است. بررسی و شناخت اندازه و چگونگی اثرگذاری فرهنگ کهن ایرانی بر معماری ایرانی هزاره اخیر، مقوله ای است بس وسیع و دامنه دار.

خشونت در مدرسه: نزاع و مجادله

خشونت در مدرسه: نزاع و مجادله

پدیده خشونت در مدارس از گذشته ها وجود داشت در مورد این پرسش که مدرسه مقصر است یا جامعه و خانواده دیدگاه های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ هنوز جامعه شناسان نتوانسته اند پاسخ دقیقی به آن بدهند.

انتخابات و مطالبات زنان

انتخابات و مطالبات زنان

در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این جستار به وضعیت تحولات هویت یابی زنان و نقش های ایشان در جامعه امروز ایران می پردازد.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

1 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

2 از 4

فراخوان کتاب سال جوانان

وزارت ورزش و جوانان فراخوان داد:

فراخوان کتاب سال جوانان

3 از 4

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

4 از 4

تازه ترين مطالب