web
stats
اجتماعی

جرم در مدار جوانی

دلیل جوان بودن بخش بزرگی از مجرمان کشور چیست؟

جرم در مدار جوانی

"ارائه آمارهای روشن و دقیق" در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی همواره یکی از شعارهای مهم دولتمردان دولت یازدهم بوده است که آن را چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در زمان به دست گرفتن زمام امور مطرح کرده اند.

تأملی درباره سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

آیا ادبیات اقتصاد مقاومتی در میان خانوارهای ایرانی محقق خواهد شد؟

تأملی درباره سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

همان طور که رهبری نیز در سخنانشان اشاره کردند، همواره یک طرف اجرای سیاست های دولتی، در ابعاد مختلف، بُعد مردمی اجتماع و اقتصاد است. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و مطابق با تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی شعار امسال، مردم نیز نقش و وظیفه ای اساسی در این امر دارند.

نقش و نسبت اعتماد به نفس ملی با الگوی پیشرفت؟

نقش و نسبت اعتماد به نفس ملی با الگوی پیشرفت؟

عتماد به نفس ملی از جمله مؤلفه های الزامی برای پیشرفت یک کشور است. اما در این میان احیاء روحیه اعتماد به نفس در یک ملت برای حرکت در مسیر پیشرفت به دو گونه می تواند صورت پذیرد یا اعتماد به نفس در یک ملت صادق و واقعی است یا کاذب و دروغین. که هر یک در نتیجه رویکردی که درباره پیشرفت اتخاذ می شود به وجود می آید.

جامعه شناسی مصرف: خانه

جامعه شناسی مصرف: خانه

مفهوم معاصر خانه، یک مفهوم جدید است. در جوامع متاخر، و حتی در جوامع سرمایه داری، خانه محل تولید بوده و به واقع تمایز واقعی بین مکان کار و فضای خانگی وجود نداشته است.

بررسی میزان مصرف فرآورده های آرایشی در کشور

بررسی میزان مصرف فرآورده های آرایشی در کشور

آمار مربوط به قاچاق فرآورده های آرایشی افزایش کشفیات قاچاق فرآورده های آرایشی را نشان می دهد اما آمارهای کشفیات نمی تواند میزان مصرف فرآورده های آرایشی در داخل کشور را نشان دهد زیرا این آمارها تنها بر اساس فرآورده های آرایشی کشف شده، ارائه می شود.

بررسی تنبیه بدنی کودکان در مدارس از منظر حقوقی

بررسی تنبیه بدنی کودکان در مدارس از منظر حقوقی

در این مقاله نخست به طور مختصر به بررسی نظام ضمانت اجراهای ویژه در نظر گرفته شده درمدرسه ها در برابر تخلف های دانش آموزان پرداخته می شود و سپس به موضوع ویژه تنبیه بدنی می پردازیم.

مهم ترین تحولات آسیب های اجتماعی در کشور

مهم ترین تحولات آسیب های اجتماعی در کشور

شاخص ها و نرخ های مربوط به آسیب های اجتماعی در هر جامعه، معیارهایی هستند که می توان با استفاده از آنها ، سطح برخورداری جامعه از امنیت اجتماعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. همچنین، با بهره گیری از این شاخص ها می توان میزان موفقیت برنامه ریزی های اجتماعی و با ضعف آن برنامه را تشخیص داده و برنامه های مناسبی برای مواجهه مناسب با اقشار در معرض آسیب تهیه کرد. در این نوشتار، برخی از مهم ترین تحولات و روندهای مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

شهر و شبکه های اجتماعی مهاجرین

شهر و شبکه های اجتماعی مهاجرین

در پدیده جهانی سازی, مجموعه ای از فرایندهای اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و جمعیت شناختی وجود دارد که ورای دولت های ملی قرار می گیرند. در نتیجه برداشت جدیدی از مفهوم شبکه (به ویژه شبکه های مهاجران ورا ملیتی) و از وجوه ارتباطات و مبادلات اقتصادی در سطح جهان ایجاد می شود.

دوفضایی شدن

مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی

دوفضایی شدن

با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که از خصلت هم رمانی رسانه– واسطه برخوردارند، فضای جدیدی برای زندگی انسان پدیدار شده که از آن تعبیر به فضای دوم یا جهان دوم می شود. هدف این مقاله ارائه سنخ شناسی از آسیب های مجازی و نیز تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی در ارتباط با آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی با هدف الگوی کاربردی برای برنامه ریزی است.

ارتقای سواد رسانه ای، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی

ارتقای سواد رسانه ای، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی

در قرن اخیر از سواد رسانه ای، به عنوان سواد جدید یاد می شود. همچنین با افزایش دسترسی به رسانه های تعاملی، آسیب های اجتماعی جدیدی در جامعه بروز کرده است که میزان سواد رسانه ای کاربران، در آن نقش دارد. مهم ترین مساله تحقیق این است که: میزان سواد رسانه ای جوانان در چه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه ای و آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی چگونه است؟

پیرامون موانع شکل گیری اجتماع علمی در ایران

پیرامون موانع شکل گیری اجتماع علمی در ایران

مطالعات اجتماعی علم بیانگر آنست که علم یک پدیده انتزاعی و فردی نیست، بلکه علم و معارف علمی در کنه خود، اموری به شدت اجتماعی هستند. اجتماعی بودن علم بیانگر آنست که معارف علمی در فرآیندی اجتماعی برساخته شده و به کارگرفته و متحول می شوند.

جامعه شناسی فقر

جامعه شناسی فقر

فقر همواره یکی از موضوعات اصلی علوم اجتماعی بوده است و در حالیکه اقتصاد دان، تحلیلی کاملاً اقتصادی از فقرارائه می دهد، جامعه شناسی به ابعاد اجتماعی فقر هم پرداخته است.

پدیده اسیدپاشی بر اساس تجربه قربانیان: علل و استراتژی ها

پدیده اسیدپاشی بر اساس تجربه قربانیان: علل و استراتژی ها

به نظر کارشناسان گرچه پدیده اسیدپاشی موضوعی اجتماعی و دارای زمینه فرهنگی و معانی نمادین است تاکنون به طور عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه کیفی و جامع موضوع می تواند به شناخت دلایل و راهکارهای مقابله با آن کمک کند.

شبکه شهرهای خلاق

توسعه و تقویت پیوند بین المللی بین شهرها در طرح یونسکو

شبکه شهرهای خلاق

پیوستن شهرها به شبکه شهرهای خلاق، موجب ارتقای عرصه خلاق محلی و سهیم شدن شهرها در تقویت اقتصاد خلاق و نقش آفرینی آنها در زمینه تنوع فرهنگی می شود. شهر خلاق دارای میراث منحصر به فردی است که می تواند در شکل دهی به آینده عرصه های خلاق و امیدواری برای حفظ، ارتقا و تقویت صنایع فرهنگی مفید و موثر واقع شود.

نگاهی به آسیب های اجتماعی متداخل در کشور

نگاهی به آسیب های اجتماعی متداخل در کشور

انتشار برخی آمارهای جدید مربوط به پدیده های اجتماعی از جمله تجرد و طلاق و نیز وقوع برخی رویدادها مانند گسترش شیوه های نوین اعتیاد بروز برخی خودسوزی ها و همچنین ارایه تحلیل های مربوط به خط فقر در کشور موضوعاتی است که اگر چه در نگاه اول حوزه هایی مستقل از هم به شمار می اید اما باید به عنوان آسیب های اجتماعی متداخل مورد تبیین قرار گیرد. در این نوشتار تلاش می شود با بررسی هرکدام از این موضوعات نقش آنها را در ناامنی اجتماعی کشور بازتاب داده شود .

ارتباط مجازی  بهتر است یا کنش اجتماعی ؟

ارتباط مجازی بهتر است یا کنش اجتماعی ؟

جامعه اطلاعاتی به دلایل بی شماری که تنها برخی از آنها دلایل فناورانه هستند (ولی بیشترشان در موقعیت کنونی به محوریت اقتصاد در فرایند جهانی شدن مربوط می شوند) سبب شده است که گروه بسیار گسترده ای از ابزارهای ارتباطی و نو آوری های فناورانه در جوامع انسانی به گونه ای تعمیم یابند که گروه های هر چه بزرگتری از انسان ها به مصرف کنندگان کاذب آن وسایل تبدیل شده و اغلب بدون آنکه خود آگاه باشند به صورت کارگران هلدینگ های بزرگ مخابراتی عمل کنند.

پیشروی ویلاها در دل کویر و جنگل

پیشروی ویلاها در دل کویر و جنگل

زمین خواری قدیمی ترین واژه ای است که درفرهنگ لغت برای تخلفات درتصاحب غیرقانونی اراضی عمومی یا خصوصی متعلق به افراد یافت می شود، اما طی سال های اخیر واژه های جدیدی به این نوع تخلفات افزوده شده است که کمتر درفرهنگ لغات دیده می شود. کوه خواری، دریاخواری، کویرخواری، رودخانه خواری و جنگل خواری به تخلفاتی از این دست اضافه شده و شاید در آینده واژه های جدیدتر به زیرمجموعه چنین لغت نامه ای اضافه شود.

رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی؛  با نگاهی به جامعه ایران

رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی؛ با نگاهی به جامعه ایران

مفهوم سبک زندگی به رغم اهمیت کارکردگرایانه و وجه انضمامی آن، یکی از مهمترین چهارچوب های تبیینی در مباحث جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در دهه های اخیر بوده است. این درحالی است که خاستگاه این مفهوم، فرد، تفاوت های فردی، عادت ها، ذائقه ها، رجحان ها و به طور کلی تمایزیافتگی افراد و همچنین تفاوت رفتار افراد در فضای کنش با دیگران است که اصولا امری روانشناختی محسوب می شود.

 تلفیق پدرسالاری و مادرسالاری، چرا؟

تلفیق پدرسالاری و مادرسالاری، چرا؟

جوامع و فرهنگ ها نه فقط یک ساختار روانی و یک منش اجتماعی دارند، بلکه دارای جهت گیری جنسی یا به تعبیری دارای گرایش به سوی حق پدری یا حق مادری هستند و بسته به این که کدام حق تسلط دارد، قوانین مشخصی بر اندیشه، زندگی اجتماعی و رشد روانی افراد نیز مسلط می شود.

این یقه  طلایی  ها

این یقه طلایی ها

«یقیه طلایی» اصطلاحی برای نامیدن کسانی است که با استفاده از راهکارهای مجرمانه یا دوپینگ انواع رانت ها موفق به ارتقای رتبه شغلی، تحصیلی و ... می شوند یا با گرفتن مجوزهای آنچنانی و با روش های نامشروع و غیرقانونی به ثروت های گزاف می رسند.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب