web
stats
اجتماعی

تحلیلی درباره سیاستگذاری های حوزه رفاه و تامین اجتماعی

در مصاف فقر

تحلیلی درباره سیاستگذاری های حوزه رفاه و تامین اجتماعی

مهم ترین اصلاح در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور ابتدا اجرای قوانین مصوب یعنی «حاکمیت قانون» و سپس اصلاح و تکمیل قوانین این حوزه است. پس از آن، می توان برنامه های خاص فقرزدایی، گسترش چتر تامین اجتماعی چندلایه، رفع حاشیه نشینی، تهیه بانک اطلاعاتی بیمه شدگان و مشمولان طرح های حمایتی در این حوزه را پیاده کرد.

چرا باید نارضایتی معلمان را جدی بگیریم؟

دردِ فرق و نه فقر

چرا باید نارضایتی معلمان را جدی بگیریم؟

روزگاری هفته معلم پر بود از هدیه ها و تقدیرها. اما به نظر می رسد طی دو دهه گذشته معلمان بیش از اینکه با دست پر به خانه بروند، با بَر و دوشِ سنگین از غم، شب را به صبح می رسانند. آنها از شعارها و احترام های باسمه ای خسته شده اند. خوب می دانند که اگر پی پول بودند نباید حتی سمت معلمی می آمدند، اما چیزی که امروز آنها را آزار می دهد تبعیض و شکاف در شأن اجتماعی آنان است و نه الزاماً مشکلات معیشتی.

آسیب شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه ها و راهکارهای مدیریتی

آسیب شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه ها و راهکارهای مدیریتی

کلانشهر تهران به دلیل مسائل و مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و زیست محیطی و از جمله سازمان فضایی به مرحله ای از بحران رسیده است که به نظر می رسد آنچه بیش از هرچیز این بحران ها را تشدید می نماید نظام مدیریت حاکم بر این شهر و عدم کنترل و هدایت آن بخصوص بی توجهی به رهیافت مدیریت یکپارچه است.

چه نوع خانواده هایی موجب توسعه یافتگی می شوند؟

نردبان رشد جوامع

چه نوع خانواده هایی موجب توسعه یافتگی می شوند؟

تصمیمات جمعیتی نیز اساساً تصمیمات خانوادگی هستند. خانواده های کمی به دلیل مشکلات جمعیتی جهانی یا ملی به محدود کردن فرزندان خود دست می زنند. در واقع اکثر خانوارها بر اساس بهترین منافع خانواده عمل می کنند.

تنگای کم آبی

توسعه یزد کم آب از کدام مسیر می گذرد؟

تنگای کم آبی

به رغم ظرفیت و پتانسیل های ذکرشده، استان یزد با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است که برای برون رفت از این وضعیت اولویت و تمرکز استان بر صرفه و مصرف بهینه آب به خصوص در حوزه کشاورزی و تبدیل اراضی زراعی به ایجاد گلخانه و همچنین استفاده از شیوه های نوین در آبیاری است.

بازی دولت-ملت در زمینه بحران آب

بازی دولت-ملت در زمینه بحران آب

تا زمانی که تنها راه ارتباطی میان شهروندان و مدیران، صندوق های انتقادها و پیشنهاد ها دایر در ادارات دولتی باشد، حکومت ها نمی توانند انتظار اجرایی شدن سیاست های مصوب شده را توسط عموم مردم داشته باشند، حتی در مباحث حساسی چون کمبود آب که اولین زیان دیدگان خود جامعه است.

تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده

تجربه روایت شده زنان از ساختار قدرت در خانواده

هدف این مقاله دستیابی به فهمی عمیق از تجربه روایت شده زنان، از ساختار توزیع قدرت در خانواده است. روش تحقیق، کیفی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تکنیک تحلیل داده ها، تحلیل داستان زندگی است. طرح نمونه گیری در این مقاله هدفمند است و شیوه نمونه گیری، اشباع نظری است.

الزامات حکمرانی خوب آب

الزامات حکمرانی خوب آب

نقطه شروع برای پیاده سازی و سپس استقرارِ هرچه بهتر مدیریت جامع، یکپارچه و مشارکتی آب در حوضه آبریز، ایجاد اجماعی قوی و همگانی در میانِ کنشگران است. جلب مشارکت کنشگران در گرو ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل است.

رابطه دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی تجربه هیجان های شرم و گناه

رابطه دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی تجربه هیجان های شرم و گناه

پژوهش حاضر با عنوان «رابطه افتراقی دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی تجربه هیجان های شرم و گناه در نوجوانان دختر و پسر» در قالب یک مدل علی به بررسی رابطه مولفه های دلبستگی و هیجانات شرم و گناه پرداخته است. در همین راستا، دلبستگی به والدین و همسالان، به عنوان متغیر مستقل و احساس شرم و گناه، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.

نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم گری با بهره گیری از توان نهادهای تنظیم گر است. برای دست یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.

ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس

پژوهش پدیدارشناسی

ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس

هدف پژوهش حاضر با عنوان «ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس»، دریافت ادراک معلمان از پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کنترل آن است.یافته های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت در مدارس را می توان در دو مضمون کلی مربوط به دانش آموزان و معلمان، و راهکارهای کاهش خشونت در مدارس در چهار مضمون کلی مربوط به مسئولان آموزش وپرورش، معلمان، دانش آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دسته بندی کرد.

کنش های جامعه در شرایط بحرانی شدن وضع اقتصاد ناشی از چیست؟

عواقب هراس از عدم قطعیت ها

کنش های جامعه در شرایط بحرانی شدن وضع اقتصاد ناشی از چیست؟

دولت در اقتصاد ایران دقیقاً همه کاره است. این نهاد همانند یک قیم با اقتصاد ملی رفتار می کند. خود را عقل کل می پندارد و خیال می کند صلاح خسروان را بهتر از آنها می داند. سعی می کند با معجزه بخشنامه های اقتصاد را سامان دهد و افسار به دست در این زمین ناهموار بتازد. اما اقتصاد به راحتی، هر نگاه و نهاد آمرانه ای را پس می زند و آنقدر سرکش است که نهاد قهری دولت نتواند آن را کنترل کند.

چرا دولت در حوزه خدمات عمومی شکست خورده است؟

نابهینگی در تامین کالاهای عمومی؛

چرا دولت در حوزه خدمات عمومی شکست خورده است؟

کالاها و خدمات عمومی، آن دسته از کالاها و خدمات هستند که غیرقابل رقابت و غیرقابل استثنا باشند. غیرقابل رقابت هستند به این مفهوم که مصرف آنها توسط یک یا گروهی از افراد، دسترسی دیگران را به آن کاهش نمی دهد و غیرقابل استثنا هستند به این معنا که هیچ کس نمی تواند مستثنی از استفاده آنها باشد.

مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

شهرها در اغما

مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

شهرنشینی دیگر آش دهن سوزی نیست. این را کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند به خوبی می دانند. فراتر از بحران ریزگردها و آلودگی هوا که تدبیر آن گویا از دست مسوولان خارج شده، پدیده های دیگری گریبان شهرها را گرفته و بیش از پیش می فشارد. افزایش جمعیت، افت کیفیت خدمات شهری، ترافیک و آلودگی صوتی، توسعه نامتوازن، رشد حاشیه نشینی و بدتر از همه بحران ایمنی و امنیت تنها گوشه ای از معضلات زندگی شهری است.

مدیریت جنبش های اجتماعی در ایران

مدیریت جنبش های اجتماعی در ایران

جنبش اجتماعی به این معنی است که گروهی از افراد به گونه ای سازمان یافته (خودآگاه یا ناخودآگاه) برای تغییر و یا حتی حفظ برخی از عناصر جامعه تلاش کنند

چرا استخدام سفارشی در ایران به یک رویه عادی تبدیل شده است؟

سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان

چرا استخدام سفارشی در ایران به یک رویه عادی تبدیل شده است؟

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان بالاتر از نرخ بیکاری سایر گروه های سنی جمعیت فعال است و این بیانگر این مساله است که ورود به بازار کار پس از پایان دوران تحصیلات برای جوانان کشور از بزرگ ترین دغدغه های آنها محسوب می شود.

چرا مشارکت اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کرده است؟

جامعه منفعل

چرا مشارکت اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کرده است؟

بی تردید مارتین لوترکینگ، هنگامی که این جمله را از خود به یادگار می گذاشت تصویری از جامعه امروز ایران در ذهن نداشت. جامعه ای که معتقد است به قدر کافی ایثار کرده و حالا نوبت دیگران - و مهم تر از همه دولتمردان- است که برایش کاری کنند. جامعه ای که ارزش های اصیل اخلاقی مانند نوع دوستی، دگرخواهی و پایبندی به اخلاق و تعهد در آن روزبه روز کمرنگ تر می شود و سرمایه اجتماعی اش به سرعت برف هایی که تهران را زمین گیر کرد، در حال آب شدن است.

واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

سیاست های اشتغال در برخورد با مسئله فقر و بیکاری در ایران می بایست مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه شده، تغییر مسیر دهد.

پژواک اعتراض

واکاوی تجربه دولت ها در پاسخ به شورش های خیابانی؛

پژواک اعتراض

مطالبه گری می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از روندهای دموکراتیک که بر مبنای نمایندگی کردن خواست و ترجیحات اکثریت بنا شده اند، تا فشار کمپین ها و جنبش های اقلیت که احساس می کنند، آن طور که باید خواست شان در سیاستگذاری لحاظ نمی شود. اما این فرآیند صلح آمیز و عاقلانه گاه می تواند رویی شدیداللحن تر و به ندرت خشونت آمیز نیز به خود بگیرد.

وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی و الزامات سیاستی آن

وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی و الزامات سیاستی آن

برای اینکه بتوان با برنامه ریزی های اجتماعی دوران سالمندی خوبی را برای سالمندان کشور رقم زد نیازمند شناخت وضعیت سالمندان در کشور هستیم. در این راستا مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت سالمندان به دنبال پاسخ به این سوال است که اولویت برنامه ریزی در کشور برای سالمندان در کدام حوزه است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب