web
stats
اجتماعی

کالای ایرانی؛ آری، خیر

فرهنگ اجتماعی، حلقه ی واسط ثروت اقتصادی و اقتدار اجتماعی

کالای ایرانی؛ آری، خیر

همه ی رهبران اجتماعی مایل هستند که متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، تغییراتی ایجاد کنند، اما چه تاخیرهایی به وجود می آید؟ چون در مرحله میعان و در برخی شرایط، نسبت به توانایی نظام اجتماعی برای انتقال به حالتی تغییر یافته تردید پیش می آید.

 بحران نقد و جدال سر مدرسه

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (قسمت سوم)

بحران نقد و جدال سر مدرسه

پرسش اساسی این است که کودکان، نوجوانان و جوانان، در دنیای امروزی، چه طور می توانند بااین همه دانش و اطلاعاتی که در مدرسه به ایشان منتقل می شود، معنا و مفهوم دقیقی را دریابند؟! مسئله ی دیگر مسئولیتی است بر دوش مسئولین، چراکه آنها باید به درستی دانش های اجتماعی ای را که باید از بین مجموع علوم موجود به دانش آموزان منتقل شود را انتخاب کنند.

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش دوم)

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش دوم)

چطور می توان نسبی گرایی فرهنگی را توجیه کرد ؛ جامعه شناسان فرانسوی، برای مدت هایی مدید، توجهی به این حوزه ی مهم مطالعات نشان نمی دادند. شاید بتوان پاسخ این سؤال را در مقوله ی محتوا یافت.

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش اول)

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش اول)

امروزه بیش ازپیش در مورد دانش هایی که در مدرسه به دانش آموزان ارائه می شود، بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. بحث های بیشتر انتقادات و سؤالات جدیدی را نیز در پی داشته است: آیا دانشی جهانی وجود دارد؟ آیا مدرسه همه ی اقشار جامعه را مخاطب قرار می دهد؟ وضعیت اجتماعی هر دانش آموز چه نقشی در یادگیری وی در مدرسه ایفا می کند و ده ها سؤال دیگر...

نقش رسانه بر محیط زیست سالم

نقش رسانه بر محیط زیست سالم

کنترل عوامل محیطی در ارتقای سلامت انسان نقش اساسی و کلیدی دارد و آلاینده های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می توانند هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت انسان را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه ها یکی از مهمترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث ارتقای سلامت انسان ها می شود، استفاده کرد.

بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش به خودکشی در بین جوانان استان کردستان

بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش به خودکشی در بین جوانان استان کردستان

خودکشی به مثابه پدیده ای اجتماعی که با توجه به روند افزایشی آن در جامعه، شکل آسیب اجتماعی به خود گرفته است دارای تأثیرات و پیامدهای مخرب و خانمانسوز هم برای فرد خودکشی کننده و هم برای خانواده ها و هم در سطح گسترده تر یعنی جامعه ای که فرد بدان وابسته است می باشد همچنین الگوی رفتاری واقع شدن این گونه اقدامات مخرب و ویرانگر به مثابه راه خلاصی از مشکلات، مصائب و دشواری های زندگی اجتماعی و کمبودها و تنگناها، به ویژه برای سرمایه های ملی و انسانی یعنی نسل جوان بسیار مخرب و خطرناک است.

مجلس  شورای  اسلامی  و سرمایه  اجتماعی

مجلس شورای اسلامی و سرمایه اجتماعی

این مقاله در پی تبیین و شناخت ویژگی های مجلس قوی و ضعیف است که مولد و فرساینده سرمایه اجتماعی می باشد. از نظر تجربی ، سرمایه اجتماعی به معنای پنداشت جامعه نسبت به توانایی نظام و نهادهای اصلی آن در حل و سامان دهی مسائل موجود و اعتماد به بخش ها و افرادی که آنها را نمایندگی میکند، می باشد.

تبیین مبانی فکری رویکرد اکو سیستم کسب و کار

تبیین مبانی فکری رویکرد اکو سیستم کسب و کار

واژه اکو سیستم یکی از مفاهیم کاربردی در حوزه علوم زیستی است. یک اکوسیستم، منطقه ای است که در آن گروهی از جانداران با یکدیگر و با محیط اطراف خود در ارتباط متقابل هستند اکوسیستم ها فقط مجموعه ای از گونه ها نیستند، بلکه سیستم هایی مرکب از اجزای زنده، غیرزنده و نیروهای طبیعی هستند که با یکدیگر در تعامل و پیوسته در حال تغییر هستند.

چرا نباید بر اساس چهره دربارۀ افراد قضاوت کرد؟

رابطۀ چهره و شخصیت افراد

چرا نباید بر اساس چهره دربارۀ افراد قضاوت کرد؟

بر مبنای کلیشه های رایج تصور می شود که می توان واقعیت را از چهرۀ آدم ها خواند، اما تحقیقات جدید عکس این موضوع را نشان می دهد. بر اساس این تحقیقات، درحالی که عملاً هیچ شاهدی نداریم بر اینکه چهره ها نشان دهندۀ شخصیت افراد باشند و نیز علی رغم ناتوانی مان در خواندن چهره ها، در رفتار روزمره مان بر اساس همین باور عمل می کنیم و باز هم با دیدن چهرۀ افراد، خیلی زود دربارۀ آن ها قضاوت می کنیم.

بررسی برخی اثرات خشکسالی

بررسی برخی اثرات خشکسالی

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است که وقوع آن در طبیعت از قانون مندی خاص خود پیروی می کند ولی تشدید فرآیندها و پیامد های حاصله از آن به نوع فعالیت های انسانی بستگی دارد. لذا پرداختن به اثرات خشکسالی به نحوی پرداختن به یکی از اثرات تغییر اقلیمی نیز محسوب می شود. در این بررسی به اثرات خشکسالی بر منابع آبی، کشاورزی، محیط زیست، تنوع زیستی، اقتصادی – اجتماعی و خاک اشاره می شود.

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه کشور

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه کشور

گزارش حاضر با وجود محدودیتهایی نظیر نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیط زیست، نبود نظام برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه های بخشی و فرابخشی در اجرای مأموریت های برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و تدوین شده تا با نگاهی واقعگرایانه و به منظور آسیب شناسی گذشته، وضعیت موجود را بیان و ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت بتوان برنامه ای جامع را در قالب برنامه ششم توسعه تدوین نمود.

ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران

ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران

در مقاله حاضر پس از بیان وضعیت آلاینده ها در ایران، با توجه به جریان تولید و انتشار آلودگی طی سال های اخیر به بررسی سهم نسبی بنگاه های دولتی در تولید آلودگی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که سهم دولت در تولید آلودگی بسیار قابل توجه است.

تحلیلی بر احساس آنومی فردی

تحلیلی بر احساس آنومی فردی

نوشتار حاضر با توجه به تغییر وضعیت جامعه با استناد به یافته های پژوهشی در تلاش برای ارائه تصویری از احساس آنومی فردی جوانان و تحلیل و در شرایط ساختاری پدید آورنده آن، تحلیل و تبیین برخی عوامل تأثیرگذار براحساس آنومی فردی دختران است.

بت وارگی مدرک دانشگاهی

نگاهی نشانه شناختی به تحول معنایی-کارکردی آموزش عالی (۲)؛

بت وارگی مدرک دانشگاهی

تصویری نمادین از دانشگاه ها سیر کالایی شدن مدرک دانشگاهی در ایران در جهت ارزش نشانه ای، خلق اخلاقیات جدید و طبیعی جلوه دادن نیاز یا تولید نیاز جدید برای انسان است. این روند رفتار مصرفی مردم را در جهت ارتقای تحصیلی شکل داده است، به طوری که این نیازهای طبیعی جلوه داده شده برای مردم تبدیل به یک ضرورت شده است و همه بایستی طبق الگوی رفتار مصرفی در سطوح تحصیلی جدید شرکت نمایند، در واقع اعتبار و منزلت نشانه ای با کالایی شدن مدرک همسو است.

انسان شناسی زیست محیطی

انسان شناسی زیست محیطی

انسان شناسی محیط زیست به پیچیدگی های روابط بین انسان و طبیعتی که با آن در ارتباط است می پردازد و تمرکز آن بر روی جمعیت های انسانی است که به صورت پیوسته تحت تاثیر زمین، آب و هوا، گیاه و گونه های جانوری قرار دارند.

ارزیابی پتانسیل تالاب گاوخونی در تولید ریزگرد

ارزیابی پتانسیل تالاب گاوخونی در تولید ریزگرد

کثرت فعالیت های انسانی و صنعتی و پساب های حاصل در حوضه ی آبخیز تالاب گاوخونی درگذشته از یک سو و افزایش فرسایش و تولید رسوبات حاوی آلاینده های کشاورزی از سوی دیگر، سبب ورود فلزات سنگین به تالاب گاوخونی و آلودگی آن شده است و در صورت عدم احیای تالاب و خشک شدن کامل آن در آینده ای نزدیک این تالاب می تواند به منبع اصلی تولید ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین تبدیل شود.

طراحی منظر شهری

طراحی منظر شهری

شهر تهران در روند توسعه دهه های اخیر رشد فراوانی را تجربه کرده است. این شتاب از یک سو حاصل پاسخگویی به نیازهای شهروندان است و از سوی دیگر شهری فاقد حس مکان را به ارمغان آورده است. بازگرداندن کیفیت و هویت به شهرمان شناختی عمیق از وجوه مختلف نسبت به شهر تهران را ضروری می سازد تا در پاسخ به بحرانهای ناشی از این پیامدها، مفاهیم و گرایش های تازه ای برای توسعه آینده که متضمن کیفیت زندگی شهری باشد، مطرح شود. منظر شهری از جمله این حیطه های دانش است.

چه عواملی بر مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی اثرگذارند؟

تلنگرهای کوچک برای اثرات بزرگ

چه عواملی بر مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی اثرگذارند؟

اهمیت بالای سرمایه اجتماعی در اداره یک جامعه توجه بسیاری از متخصصان و تحلیلگران را در بررسی رفتارهای آحاد مردم به ویژه در امور سرنوشت ساز به خود جلب کرده است.تصمیم تک تک آحاد جامعه می تواند آثاری بسیار بزرگ تر ازآنچه برای هر یک از تصمیم گیرندگان متصور است بروضعیت کنونی و آتی جامعه برجای بگذارد.ازاین رو بخش قابل توجهی ازیافته های تحقیقات علمی در حوزه علوم رفتاری در سال های اخیر متمرکز بر متغیرهای موثر بر نگاه و انتخاب گزینه به صورت انفرادی و نیز در تعامل با دیگران بوده است.

کهن سالان کار در کنار کودکان کار

کهن سالان کار در کنار کودکان کار

«کودکان کار» سال هاست یکی از معضلات شناخته شده پایتخت است. کودکان کم سن و سالی که به جای کودکی و رفتن به مدرسه، پشت چراغ های قرمز و سر چهارراه ها یا در کارگاه های زیرپله ای و آجرپزی مشغول کار هستند. اما در کنار این، یک معضل کمتردیده شده ای در تهران وجود دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده، معضلی به نام «کهن سالان کار» کهن سالانی که به جای استراحت در دوران بازنشستگی و پیری مجبور شده اند برای گذران زندگی و تأمین هزینه های زندگی مثل سال های نوجوانی و جوانی شان کار کنند.

ضرورت جرم انگاری سریع در زمینه ادبیات نفرت

ضرورت جرم انگاری سریع در زمینه ادبیات نفرت

مدت ها است که موضوع ترویج و اشاعه ادبیات نفرت به یکی از دغدغه ها و مشکلات اجتماعی ایران تبدیل شده است که اغلب به عرصه سیاست هم کشیده می شود و آسیب های دامنه داری را در پی دارد. تریبون هایی اعم از صداوسیما، روزنامه های پرتیراژ و یا محلی و اینترنت از جمله بسترهای مهم این پدیده اند.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب