web
stats
علم و فناوری

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دگرگونی های فن آورانه، سریع، کارساز و بی ثبات کننده اند. برای حاکمیت و مدیریت موثر، نهادهای بخش عمومی می بایست به شکلی فراینده، موضعی فعال به خود بگیرند و نوآوری های فن آورانه ای را که در راه هستند، به خوبی پیش بینی کنند.بررسی این فناوری ها و تاثیر آن بر روی دولت و حاکمیت می تواند به عنوان یک عنصر عمده در پیش بینی وضعیت آینده باشد.

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و رصد تغییرات آینده خدمات حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق آینده پژوهی و خدمات فضای مجازی قابل ارایه در ایران، در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن این کشور، انجام شده است.

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

در این گزارش، ابعاد مختلف و عوامل موثر بر انتقال فناوری ساخت هواپیمای ایران-140 با رویکردی آسیب شناسانه در سه حوزه انتخاب و اکتساب، انطباق و کاربرد و جذب و توسعه و انتشار فناوری بررسی شده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب